Дивіденди

Шановний  акціонере

ПАТ “Хмельницькобленерго”!

Повідомляємо  Вас,  що  рішенням  Наглядової  ради  ПАТ  "Хмельницькобленерго" від 06.10.2016 р. (протокол № 4)  визначено  20 жовтня 2016 року - датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по підсумках фінансово - господарської  діяльності    Товариства за 2015 рік. Також Наглядовою радою встановлено, що датою початку виплати дивідендів є дата складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, та термін виплати дивідендів до 29 січня 2017 року.

Відповідно до рішення  позачергових Загальних  зборів ПАТ  “Хмельницькобленерго”  від 29.07.2016 р.(протокол № 25):

  • На виплату дивідендів  спрямовується 75% (сімдесят п'ять відсотків) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Загальний розмір річних дивідендів затверджено в cумі 29 159 197,62 грн., що на одну акцію становить 0,2167142541 грн.
  • Виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядовою радою визначено наступний порядок виплати дивідендів:

  1. Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
  2. Центральний депозитарій переказує отримані від Товариства кошти на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв - кореспондентів з метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів Товариства.
  3. Депозитарна установа, у якій акціонер Товариства відкрив власний рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виплачує дивіденди такому акціонеру.
  4. Акціонери, які є нерезидентами і мають намір скористатися умовами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, повинні подати на адресу Товариства (вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький, 29018) виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резиденство (сертифікат податкового резиденства тощо).   

Треба відмітити, що для переважної більшості акціонерів - фізичних осіб  ПАТ “Хмельницькобленерго” відкрито рахунки у цінних паперах в депозитарній установі ТОВ “УПР-ФІНАНС” (адреса: 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11, тел.: (044) 248-79-87), яку обрано  у встановленому порядку при дематеріалізації акцій.

Оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам Товариства у вигляді дивідендів,  провадиться з дотриманням вимог Податкового кодексу України. Щодо фізичних осіб-акціонерів емітент при нарахуванні та виплаті дивідендів є податковим агентом та утримує ПДФО за ставкою 5%. Крім того, з 01 січня 2015 року дивіденди віднесено до переліку доходів фізичних осіб, з яких утримується військовий збір за ставкою 1,5%. Для юридичних осіб-нерезидентів при виплаті дивідендів - як доходу із джерелом походження з України справляється податок з доходів, які отримує нерезидент в Україні (податок на репатріацію) у розмірі 15%, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Телефони для довідок: (0382) 78-78-46, 67-07-69 

адреса: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А,  ПАТ “Хмельницькобленерго”.  

В.о. Генерального директора
ПАТ "Хмельницькобленерго"                                                      О.І.Козачук


Шановний акціонере 
ПАТ “Хмельницькобленерго”!

Повідомляємо Вас, що рішенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" від 16.06.2015 р. (протокол № 1) визначено 05 травня 2015 року - датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по підсумках фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 та 2014 роки. Також Наглядовою радою визначено, що виплата дивідендів здійснюється у порядку, визначеному частиною 5 статті 20 Закону України “Про депозитарну систему України”.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” від 27.04.2015 р.(протокол № 24) дивіденди виплачуються за два роки у наступних розмірах:

- 30% (тридцять відсотків) чистого прибутку, отриманого за підсумками 2013 року, що на одну акцію становить 0,108674286161 грн.

- 50% (п'ятдесят відсотків) чистого прибутку, отриманого за підсумками 2014 року, що на одну акцію становить 0,096327590669 грн.

Законом України “Про акціонерні товариства” та Статутом ПАТ “Хмельницькобленерго” встановлено, що виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців від дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, тобто до 27 жовтня 2015 року.

У відповідності до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», договорів емітента - ПАТ “Хмельницькобленерго” з ПАТ “Національний депозитарій України” та депозитарною установою ТОВ “УПР-ФІНАНС” визначено наступний порядок виплати дивідендів акціонерам Товариства:

1. Емітент ПАТ “Хмельницькобленерго“ переказує загальну суму дивідендів Національному депозитарію на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі, для подальшого переказу на рахунки депозитарних установ.

2. Депозитарні установи в свою чергу виплачують дивіденди акціонерам згідно укладених договорів між акціонерами та депозитарними установами, де відкрито власний рахунок акціонерів у цінних паперах.

Згідно Закону України “Про депозитарну систему” власник цінних паперів (акціонер) зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Треба відмітити, що для переважної більшості акціонерів - фізичних осіб ПАТ “Хмельницькобленерго” відкрито рахунки у цінних паперах в депозитарній установі ТОВ “УПР-ФІНАНС” (адреса: 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11, тел.: (044) 248-79-87), яку обрано у встановленому порядку при дематеріалізації акцій.

Оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам Товариства у вигляді дивідендів, провадиться з дотриманням вимог Податкового кодексу України. Щодо фізичних осіб-акціонерів емітент при нарахуванні та виплаті дивідендів є податковим агентом та утримує ПДФО за ставкою 5%. Крім того, з 01 січня 2015 року дивіденди віднесено до переліку доходів фізичних осіб, з яких утримуєтьсявійськовий збір за ставкою 1,5%. Для юридичних осіб-нерезидентів при виплаті дивідендів - як доходу із джерелом походження з України справляється податок на репатріацію у розмірі 15%, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Телефони для довідок (0382) 78-78-46, 67-07-69, 
адреса: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, 
відділ корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго”. 
Дирекція ПАТ "Хмельницькобленерго"


Шановний акціонере 
ПАТ “Хмельницькобленерго”!

Повідомляємо Вас, що рішенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" від 29.04.2013 р. (протокол № 27) визначено 19 квітня 2013 року - датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі, прийнятому рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» від 18.04.2013 р., а також порядок та строки виплати дивідендів.

Відповідно до Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів на акції Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго», затвердженого Наглядовою радою (протокол № 14 від 28.04.2012 р.), визначено наступний порядок виплати дивідендів:

  • шляхом безготівкового перерахування коштів акціонерам - фізичним особам, для яких Товариством відкрито особові рахунки для виплати дивідендів ( КБ "Надра"),
  • шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок,
  • поштовим переказом зі сплатою поштових витрат акціонером Товариства.

Виплату дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером - фізичною особою рахунок або поштовим переказом здійснювати тільки за умови отримання Товариством від акціонера (його уповноваженого представника) письмової заяви про виплату дивідендів із власноруч завіреними ксерокопіями паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Акціонерам – юридичним особам виплата дивідендів здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок, на підставі заяви, яка повинна містити всі реквізити, необхідні для перерахування дивідендів.

Не отримані акціонерами суми дивідендів обліковуються як кредиторська заборгованість Товариства перед акціонерами та акумулюються на спеціальному рахунку для виплати акціонерам у наступних періодах.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” від 18.04.2013 р.(протокол № 23) - 30% (тридцять відсотків) отриманого за підсумками роботи Товариством у 2012 році чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів, що на одну акцію становить 0,07 грн.

Нарахування та виплату дивідендів здійснити у терміни, визначені рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго», а саме до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному Статутом Товариства та Положенням про порядок нарахування та виплати дивідендів на акції ПАТ «Хмельницькобленерго».

Звертаємо увагу акціонерів - фізичних осіб ПАТ "Хмельницькобленерго", для яких з грудня 2004 року відкрито особові рахунки для виплати дивідендів у КБ "Надра" відповідно до договору з Товариством, про те, що їм зараховуються на цих рахунках суми дивідендів за весь період їх виплати. Отримати дивіденди можна у банку "Надра" в населеному пункті за місцем проживання.

Телефони для довідок (0382) 78-78-46, 67-07-69, 
адреса: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, 
відділ корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго”.

Дирекція ПАТ "Хмельницькобленерго"

Наверх