Повідомлення про загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» 

(код ЄДРПОУ 22767506)

Повідомляємо Вас про внесення змін до порядку денного  позачергових загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго»

(далі – позачергові загальні збори)!

місцезнаходження товариства: Україна, вул. Храновського, 11А,  м. Хмельницький Хмельницька обл., 29016

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 29.07.2016 року, з 09 години 30 хвилин  до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 29.07.2016 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 25.07.2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

 9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Прийняття рішення про припинення виконання обов’язків Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

19. Обрання Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

 

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З ПИТАНЬ  ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення  № 1.

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

Голова комісії:

 - Кришталь Олександр Володимирович;

члени лічильної комісії:

  -  Бондаренко Оксана Григорівна

  -  Пехота Павло Миколайович;

  - Слободян Тетяна Іванівна;

  - Іваха Ольга Валеріївна;

  -  Говорецький Олександр Болеславович.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Проект рішення № 2.

1.Припинити повноваження всіх членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

2. Передати депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) - повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», що скликані на 29.07.2016р., та обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”:

 • Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;
 • Лагодюк Євгеній Степанович - Секретар лічильної комісії;
 • Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.

3. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», що скликані на 29.07.2016р. (проект договору додається).

4. Доручити т.в.о. Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», що скликані на 29.07.2016р.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення  № 1.

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Козачука Олега Івановича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Полоневич Ларису Михайлівну.

Проект рішення № 2.

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну - представника акціонера ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Терещука Олександра Олександровича - представника акціонера ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення  № 1.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Проект рішення  № 2.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

 • голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином:

- з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування;

- з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

 • для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 • прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 • питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по- батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
 • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
 • для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

 • у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст, 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БДО» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Проект рішення № 1:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України  від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

-  5 % - до резервного капіталу;

- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;

-  75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2.  Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 29 159 197,62 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3.  Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення № 2:

1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році:

 • 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;
 • 25% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - залишити нерозподіленим.

2. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році у розмірі, що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році.

3. Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,21671 грн.

4. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році, а також порядок і строк їх виплати.

5. Доручити виконавчому органу ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Хмельницькобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Хмельницькобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Хмельницькобленерго».

4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Хмельницькобленерго».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення № 2:

Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 2:

 1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (проект договору надано «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»).

2. Уповноважити голову виконавчого органу ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» договори із членами Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення № 2:

Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 1.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 2.

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (проект договору наданий ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»).

2. Уповноважити голову виконавчого органу ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» договори із членами Ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

 18. Прийняття рішення про припинення виконання обов’язків Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

1. Припинити тимчасове виконання Козачуком Олегом Івановичем обов'язків Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

2. Припинити повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Козачука Олега Івановича та відкликати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Козачука Олега Івановича з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

19. Обрання Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

1. Обрати Шпака Олександра Леонідовича Генеральним директором ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

2. Вважати повноваження Шпака Олександра Леонідовича на посаді Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.hoe.com.ua.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства  (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Хмельницькобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, відділ корпоративного управління, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 30 хвилин  до 11 годин 00 хвилин.

 Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник відділу корпоративного управління Полоневич Лариса Михайлівна.

Телефон для довідок: (0382) 67-07-69, 78-78-46.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго»  (тис. грн)

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

1551406

878358

Основні засоби

1304623

768194

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

34023

22053

Сумарна дебіторська заборгованість

156635

54512

Грошові кошти та їх еквіваленти

52740

31424

Нерозподілений прибуток

119294

144840

Власний капітал

1239216

724257

Статутний капітал

33638

33638

Довгострокові зобов'язання

136313

46315

Поточні зобов'язання

175877

107786

Чистий прибуток (збиток)

38879

25922

Середньорічна кількість акцій (шт.)

134551360

134551360

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3569

3575

В.о. генерального директора                                                          О.І.Козачук


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016р.


Повідомлення про відміну проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго», які скликалися на 27.04.2016р.


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 27.04.2016р.


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 27.04.2015р.


Інформація для акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” (12.10.2014р.)


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.04.2013р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 19.04.2012р.


Інформація для акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” (29.04.2011р.)


Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” від 16.03.2011р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 16.03.2011р.


Інформація про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 11.11.2010р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.03.2010р.

Наверх