Історія конфлікту

Наводимо коротку хронологію подій, що відбуваються в АТ «Хмельницькобленерго» внаслідок спроби Фонду державного майна України здійснити заміну менеджменту з порушенням норм чинного законодавства, положень статуту товариства та без будь-якого логічного підґрунтя. Події подаються з невеликим коментарем та з посиланням на підтверджуючі документи.


12.05.2021

Постанова Північного апеляційного господарського суду по справі № 910/3917/20, якою скасоване рішення Господарського суду міста Києва від 24.09.2020 та ухвалене нове рішення, яким визнані незаконними дії Фонду державного майна України щодо заміни членів наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» - представників акціонера держави України в особі Фонду державного майна України, що полягають в прийнятті рішення (наказу № 1053 від 24.10.2019) та направленні повідомлення (листа від 28.10.2019) про заміну членів наглядової ради Денисенка В.М. та Попова Д.С. на Холоднову І.П. та Павлюк Н.В.

Коментар:
Даним рішенням апеляційного суду визнана незаконною та неправомірною заміна членів Наглядової ради Денисенка В.М. та Попова Д.С. на Холоднову І.П. та Павлюк Н.В., а відповідно і неправомочність складу Наглядової ради Товариства, яким приймалось рішення від 28.04.2020, оформлене протоколом № 42, про припинення повноважень Козачука О.І. та призначення в.о. Генерального директора Товариства Гапонова В.М.
 

28.04.2021

Дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго».

Коментар:
Позачергові Загальні збори Товариства не відбулися. Відповідно до протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів від 28.04.2021 розпорядження Товариства про проведення зборів було відхилене ПАТ «Національний дипозитарій України», у зв’язку з неукладенням  договору про надання послуг щодо проведення Загальних зборів.

Так, після вчинення Товариством всіх необхідних дій та подачі до ПАТ «Національний депозитарій України» розпорядження Товариства про проведення позачергових Загальних зборів виникла проблема, що полягає у відсутності договору з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, який є обов’язковою передумовою для проведення Загальних зборів, а укладення якого відповідно до п. 24 Тимчасового порядку відноситься виключно до повноважень Наглядової ради. Такий договір Наглядовою радою Товариства не укладався, рішення про уповноваження чи делегування цього права виконавчому органу Товариства не приймалось.

Більше цього, пунктом 17.3. (підпункт 32) Статуту АТ «Хмельницькобленерго» визначено, що прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.

При прийнятті Наглядовою радою рішення від 24.03.2021 про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів питання щодо затвердження умов договору із ПАТ «НДУ» та встановлення розміру оплати послуг не вирішувалось.

І лише, 28.04.2021 о 9.00 на адресу Товариства надійшла електронна копія протоколу Наглядової ради № 45 від 27.04.2021 про обрання депозитарної установи, затвердження умов договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів та розміру оплати послуг, а також, уповноважено Козачука О.І. на укладення та підписання договору із ПАТ «НДУ» від імені Товариства.

При цьому, всі вищевказані дії (рішення) Наглядової ради у складі представників ФДМУ, вчинені з грубим порушенням норм Закону та перевищенням повноважень, наданих Наглядовій раді.

Адже, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12 та 15 частини другої цієї статті, зокрема: підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 цього Закону.

Отже, Наглядова рада Товариства, при наявності дійсних повноважень лише трьох членів, має обмежене право приймати рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів лише для обрання повного складу Наглядової ради, та виключно із вказаних питань.

Дана норма Закону обмежує Наглядову раду в прийнятті інших рішень та вирішенні інших питань, а також вказує на неможливість дистанційного проведення Зборів, а виключно в загальному порядку, визначеному Законом, оскільки Тимчасовий порядок дистанційного проведення Зборів передбачає необхідність прийняття Наглядовою радою рішень, що не входять в межі визначених Законом повноважень.

Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення від 24.03.2021 про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів, а також, приймаючи рішення від 27.04.2021 про обрання депозитарної установи, затвердження умов договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів та розміру оплати послуг, а по суті Фонд держмайна України, який уповноважив своїх представників на прийняття цих рішень, діяли з перевищенням своїх повноважень та всупереч норм Закону, так як, рішення про обрання лічильної комісії, обрання депозитарної установи, погодження умов договору та розміру оплати не входить до повноважень Наглядової ради, визначених Законом.

Документи:
Протокол Реєстраційної комісії


27.04.2021

Рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», оформлене протоколом № 45, про обрання депозитарної установи для надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Коментар:
Засідання Наглядової ради № 45 відбулося також в складі лише двох повноважних членів Наглядової ради – представників ФДМУ Єсипенко Л.М. та Корнієнко А.Г.
Таким чином, всі наступні протоколи Наглядової ради (№№ 43-45), після прийняття неправомочним складом Наглядової ради рішення, оформленого протоколом № 42, приймаються виключно в складі двох повноважних членів – представників ФДМУ.

Документи:
Протокол НР № 45


23.04.2021

Рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», оформлене протоколом № 44, про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

Коментар:
Засідання Наглядової ради № 44 відбулося також в складі лише двох повноважних членів Наглядової ради – представників ФДМУ Єсипенко Л.М. та Корнієнко А.Г. 

Документи:
Протокол НР № 44


16.04.2021

Постанова Північно-Західного апеляційного господарського суду по справі № 924/641/20 за позовом Козачука О.І. до АТ «Хмельницькобленерго», третіх осіб: Фонду ДМУ та Гапонова В.М., якою рішення Господарського суду Хмельницької області від 17.12.2020 залишене без змін.

Коментар:
Рішенням апеляційного суду відмовлено в задоволенні апеляційних скарг ФДМУ та Гапонова В.М. та залишено без змін рішення суду першої інстанції. Цим самим, підтверджено недійсність рішення Наглядової ради Товариства від 28.04.2020, оформлене протоколом № 42, про припинення повноважень Козачука О.І. та призначення в.о. Генерального директора Товариства Гапонова В.М., внаслідок неправомочності складу Наглядової ради. Таким чином, рішення Господарського суду Хмельницької області від 17.12.2020 набрало законної сили.

Документи:
Постанова Північно-Західного апеляційного господарського суду по справі № 924/641/20


24.03.2021

Рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», оформлене протоколом № 43, про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження проєкту порядку денного та вирішення інших процедурних питань.

Коментар:
Засідання Наглядової ради відбулося в складі лише двох повноважних членів Наглядової ради – представників ФДМУ Єсипенко Л.М. та Корнієнко А.Г., а отже, ФДМУ фактично визнав незаконність заміни членів Наглядової ради та дійсність повноважень лише двох представників ФДМУ. Крім цього, відповідно до п. 17.7.6. Статуту АТ «Хмельницькобленерго», якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

Документи:
Протокол НР № 43


10.03.2021

Постанова Північного апеляційного господарського суду по справі № 910/3915/20, якою рішення Господарського суду міста Києва від 10.12.2020 про визнання незаконними дій Фонду державного майна України щодо заміни членів наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» - представників акціонера держави України в особі Фонду державного майна України, що полягають в прийнятті рішення (№ 351 від 28.02.2020) та направленні повідомлення (листа № 10-17-4194 від 28.02.2020) про заміну членів Наглядової ради Харіної Н.М. та Павлюк Н.В. на Божко Г.О. та Волкову-Кузіну С.Є.

Коментар:
Даним рішенням апеляційного суду визнана незаконною та неправомірною заміна членів Наглядової ради Харіної Н.М. та Павлюк Н.В. на Божко Г.О. та Волкову-Кузіну С.Є., а відповідно і неправомочність складу Наглядової ради Товариства, яким приймалось рішення від 28.04.2020, оформлене протоколом № 42, про припинення повноважень Козачука О.І. та призначення в.о. Генерального директора Товариства Гапонова В.М.

Документи:
Постанова Північного апеляційного господарського суду по справі № 910/3915/20


11.02.2021

Постанова Верховного Суду по справі № 924/344/20, якою залишені без змін рішення господарського суду Хмельницької області від 03.06.2020 та постанова Північно-Західного апеляційного господарського суду від 15.09.2020 про визнання недійсним рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», оформлене протоколом № 40 від 20.03.2020

Коментар:
Вказаним рішенням суду встановлено незаконність заміни ФДМУ членів Наглядової ради, а також, неправомочність складу Наглядової ради, яким в свою чергу також приймалось рішення від 28.04.2020. А отже, незаконність рішення Наглядової ради, оформленого протоколом № 42 від 28.04.2020, є очевидною та беззаперечною.

Документи:
Постанова Верховного Суду


11.02.2021

Лист Фонду ДМУ № 10-13-2506 від 09.02.2021 про надання інформації та документів у зв’язку із проведенням внутрішнього аудиту

Коментар:
Незважаючи на неодноразові повідомлення Товариства щодо дотримання порядку проведення внутрішнього аудиту, в тому числі, в частині зібрання аудиторських доказів, Фондом ДМУ грубо ігноруються вимоги Стандартів внутрішнього аудиту та продовжуються спроби безпідставного збирання інформації та документів посадовими особами, що не входять в склад аудиторської групи. Це в черговий раз підтверджує виключно замовний характер призначення внутрішнього аудиту, з метою спотворення його результатів та виправдання безпідставного рішення Фонду про зміну керівника Товариства.

Документи:
Лист ФДМУ від 11.02.2021


29.01.2021

Відповідь на лист Фонду ДМУ № 10-13-25083 від 08.12.2020

Коментар:
Товариство в черговий раз повідомило Фонд про відсутність звернень від членів аудиторської групи з питан, що стосуються проведення аудиту, а також готовність в забезпеченні його проведення.

Документи:
Відповідь від 29.01.2021


28.01.2021

Лист Фонду ДМУ № 10-13-1309 від 25.01.2021 про проведення внутрішнього аудиту

Коментар:
Директор Департаменту внутрішнього аудиту ФДМУ направила змінену Програму аудиту, відповідно до якої строк проведення аудиту перенесений на інший період (з 01.02.2020 по 26.02.2020).

Документи:
Лист ФДМУ від 28.01.2021


13.01.2021

Відповідь на лист Фонду ДМУ № 10-13-25083 від 08.12.2020

Коментар:
Товариство вкотре повідомило Голову Фонду про готовність надати документи та всебічно сприяти аудиторській групі в проведенні аудиту, проте в черговий раз наголосило, що така інформація буде надана виключно членам аудиторської групи, які до Товариства не зверталися з такими вимогами.

Документи:
Відповідь від 13.01.2021


13.01.2021

Лист Фонду ДМУ № 10-13-206 від 06.01.2021 про надання інформації та документів у зв’язку із проведенням внутрішнього аудиту

Коментар:
Голова ФДМУ в черговий раз звернувся до Товариства з проханням надати документи та інформацію аудиторській групі для забезпечення проведення внутрішнього аудиту. При цьому, Фондом ДМУ вкотре ігноруються вимоги Стандартів внутрішнього аудиту, оскільки така інформація може бути надана виключно членам аудиторської групи, які з незрозумілих причин до Товариства не зверталися.

Документи:
Лист ФДМУ від 13.01.2021


04.01.2021

Відповідь на лист Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях № 11-04-02325 від 30.12.2020

Документи:
Відповідь від 04.01.2021


31.12.2020

Лист Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях № 11-04-02325 від 30.12.2020 про надання документів у зв’язку із проведенням внутрішнього аудиту

Коментар:
Цим листом працівники Регіонального відділення ФДМУ, що також не входять в склад аудиторської групи, намагалися безпідставно отримати доступ до документів та інформації всупереч Стандартам внутрішнього аудиту.

Документи:
Лист РВ ФДМУ від 31.12.2020


17.12.2020

Рішення Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/641/20 за позовом Козачука О.І. до АТ «Хмельницькобленерго», третіх осіб: Фонду ДМУ та Гапонова В.М., яким визнане недійсним рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № 42 від 28.04.2020, про припинення повноважень Козачука О.І. та призначення в.о. Генерального директора Товариства Гапонова В.М.

Коментар:
Цим рішенням суду визнане недійсним рішення Наглядової ради Товариства від 28.04.2020, оформлене протоколом № 42, про припинення повноважень Козачука О.І. та призначення в.о. Генерального директора Товариства Гапонова В.М. Мотивами такого рішення є неправомочність Наглядової ради.


15.12.2020

Відповідь на лист Фонду ДМУ № 10-13-25083 від 08.12.2020

Коментар:
Товариством було відмовлено в задоволенні запиту, в зв’язку із порушенням заявником Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 1247 від 04.10.2011, яким передбачено порядок збору інформації та документів (аудиторських доказів) для проведення внутрішнього аудиту виключно працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, включеними до складу аудиторської групи.

Документи:
Відповідь від 15.12.2020


14.12.2020

Відповідь на лист Фонду ДМУ № 10-13-25083 від 08.12.2020

Коментар:
Товариство повторно повідомило Фонд про причини ненадання інформації, та просило надати документи, що підтверджують повноваження особи, що звернулася із відповідним запитом.

Документи:
Відповідь від 14.12.2020


14.12.2020

Лист Фонду ДМУ № 10-13-25354 від 10.12.2020 про надання інформації та документів у зв’язку із проведенням внутрішнього аудиту

Коментар:
Незважаючи на відсутність підстав для надання інформації, Директор Департаменту внутрішнього аудиту повторно надіслала запит. При цьому, до запиту знову не були долучені документи, що підтверджують її повноваження як члена аудиторської групи чи особи уповноваженої на вчинення відповідних дій як посадової особи Фонду ДМУ. Складається враження, що співробітники Фонду взагалі не вникають в зміст та суть повідомлень щодо розгляду їх запитів та вимог і свідомо ігнорують норми Стандартів внутрішнього аудиту.

Документи:
Лист ФДМУ від 14.12.2020


14.12.2020

Лист до Фонду державного майна України щодо спростування недостовірної інформації

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


11.12.2020

Лист Фонду ДМУ № 10-13-25083 від 08.12.2020 про проведення внутрішнього аудиту

Коментар:
Даним листом Голова Фонду ДМУ просив виконати вимоги листа Директора Департаменту внутрішнього аудиту № 10-13-24013 від 25.11.2020 і надати запитувані документи та інформацію. При цьому, доводи Товариства щодо безпідставності таких вимог залишені ним поза увагою.

Документи:
Лист ФДМУ від 11.12.2020


10.12.2020

Рішення Господарського суду міста Києва по справі № 910/3915/20 за позовом акціонера Товариства до Фонду ДМУ, яким визнано незаконними дії Фонду державного майна України  щодо заміни членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» - представників акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України, що полягають в прийнятті рішення (наказу Фонду державного майна України «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» № 351 від 28.02.2020) та направленні повідомлення (листа № 10-17-4194 від 28.02.2020) про заміну членів Наглядової ради Харіної Н.М. та Павлюк Н.В. на Божко Г.О. та Волкову-Кузіну С.Є.

Коментар:
Даним рішенням суду визнана незаконною та неправомірною заміна членів Наглядової ради Харіної Н.М. та Павлюк Н.В. на Божко Г.О. та Волкову-Кузіну С.Є., а відповідно і неправомочність складу Наглядової ради Товариства, яким приймалось рішення від 28.04.2020, оформлене протоколом № 42, про припинення повноважень Козачука О.І. та призначення в.о. Генерального директора Товариства Гапонова В.М.

Документи:
Рішення Господарського суду міста Києва по справі № 910/3915/20 за позовом АТ «Хмельницькобленерго» до ФДМУ


08.12.2020

Відповідь Фонду державного майна України на звернення членів Дирекції щодо розповсюдження персональних даних

Коментар:
Фонд ДМУ в своїх листах на звернення членів Дирекції від 05.11.2020 висловив «унікальну» правову позицію щодо чинності контрактів. На думку Фонду, факт неповернення укладених (підписаних) додаткових угод до контрактів із членами Дирекції на адресу Фонду ДМУ свідчить про їх нечинність. Що спонукало ФДМУ до такого абсурдного висновку залишається загадкою. Адже, як контракти, так і додаткові угоди до них укладалися між членами Дирекції та Товариством, в особі Голови Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», на підставі рішення Наглядової ради про затвердження умов контрактів та змін до них (додаткових угод), зокрема, протоколу № 15 від 27.07.2018 року. Відповідно до умов контрактів, вони набувають чинності з моменту їх підписання. Контракти та додаткові угоди до них укладені в двох примірниках, по одному для кожної сторони. При цьому, Фонд ДМУ не є ні стороною ні учасником цим правовідносин. 

Документи:
Лист ФДМУ від 08.12.2020 № 10-17-25151 «Щодо надання інформації» (відповідь на запит Данилкова В.Д.)
Лист ФДМУ від 08.12.2020 № 10-17-25150 «Щодо надання інформації» (відповідь на запит Пилипенка А.О.)


08.12.2020

Відповідь Фонду державного майна України на звернення членів Дирекції щодо розповсюдження персональних даних

Коментар:
В зазначених листах Фонд ДМУ у відповідь на 2 простих запитання: чи є у володінні Фонду ДМУ оригінали контрактів членів Дирекції Товариства і чи може він надати їх завірені копії, надав специфічну відповідь про те, що Наглядова рада обрала в.о. Генерального директора Гапонова В.М., останнього обмежують у доступі до інформації, а тому Фонд ДМУ надав йому копії контрактів членів Дирекції. Як додаток до листів нібито долучені завірені копії контрактів членів Дирекції (згідно тексту листів), хоча копії, які в дійсності долучені, не містять жодних посвідчувальних написів і явно зроблені не з оригіналів контрактів. Питання про наявність у Фонда ДМУ зазначених оригіналів, залишено останнім поза увагою, як незручне.

Документи:
Лист ФДМУ від 08.12.2020 № 10-17-25153 «Щодо надання інформації» (відповідь на звернення Слободяна Р.О.)
Лист ФДМУ від 08.12.2020 № 10-17-25149 «Щодо надання інформації» (відповідь на звернення Петренка С.Л.)
Лист ФДМУ від 08.12.2020 № 10-17-25154 «Щодо надання інформації» (відповідь на звернення Ковальова С.І.)


07.12.2020

Ухвала Хмельницького апеляційного суду по справі № 686/13480/20 про відмову в задоволенні заяви АТ «Хмельницькобленерго» про визначення порядку виконання постанови Хмельницького апеляційного суду від 25.11.2020

Коментар:
Хмельницький апеляційний суд відмовив в задоволенні заяви про визначення порядку виконання свого ж судового рішення, оскільки, як зазначив суд в ухвалі, «не приймав рішення по суті спору у зв`язку із виявленням після відкриття провадження обставин, з якими закон пов`язує неможливість судового розгляду справи». Це в черговий раз підтверджує, що суд апеляційної інстанції спір по суті не вирішував, а лише закрив провадження у даній справі через порушення предметної юрисдикції. 

Документи:
Ухвала Хмельницького апеляційного суду по справі № 686/13480/20 про відмову в задоволенні заяви АТ «Хмельницькобленерго» про визначення порядку виконання постанови Хмельницького апеляційного суду від 25.11.2020


07.12.2020

Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо відбору членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» 

Коментар:
В зв’язку із припиненням повноважень Наглядової ради, а також необхідності вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, Товариство неодноразово зверталося до Фонду ДМУ щодо скликання позачергових Загальних зборів та обрання нового складу Наглядової ради. Фонд ДМУ декілька разів повідомляв, що вживає всіх заходів для цього, проте, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів буде прийняте протягом трьох місяців після завершення карантину. При цьому, Закон не забороняє проведення зборів акціонерів в період карантину, а лише встановлює можливість відтермінування їх проведення. Більше цього, обрання нового складу Наглядової ради потребує проведення процедури конкурсного відбору незалежних членів та членів Наглядової ради – представників акціонера Держави Україна, в особі Фонду ДМУ. Проведення відбору кандидатів потребує значного часу, пов’язаного з процедурними питаннями та має бути ініційоване саме Фондом. Запровадження карантину не впливає на можливість проведення такого відбору. Однак, згідно даного листа, Фондом ДМУ станом на 30.11.2020 не було ініційовано питання проведення конкурсного відбору, відповідні пропозиції до Мінекономіки не надходили. Такі дії (бездіяльність) Фонду ДМУ є по суті неефективним управлінням корпоративними правами держави, що затягує обрання Наглядової ради Товариства та позбавляє можливості  вирішення нагальних питань фінансово-господарської діяльності Товариства. 

Документи:
Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо відбору членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»


03.12.2020

Лист Фонду ДМУ щодо направлення на адресу Товариства протоколів Наглядової ради

Коментар:
Даним листом Фонд ДМУ надсилає на адресу Товариства протоколи Наглядової ради, серед яких знаходиться протокол з рішенням, існування якого Фонд ДМУ спочатку заперечував – листом від 30.10.2020 № 10-17-22136 Фонд ДМУ повідомляв, що Наглядова рада не приймала рішень щодо продовження строку дії контрактів членів Дирекції і не укладала жодних додаткових угод. Тепер, вочевидь після виготовлення копій протоколів, позиція керівництва Фонду ДМУ змінилася, існування рішення про продовження строків дії контрактів визнається, але сформульовано шедевр юридичної думки, що підписані сторонами додаткові угоди не набрали чинності, оскільки їх примірники не були направлені Фонду ДМУ. При цьому, той факт, що сторонами додаткових угод є Товариство і працівники, Фонд ДМУ не є їх стороною, в тексті угод вказано, що вони набирають чинності з моменту підписання, і в чинному законодавстві немає норми про взаємозв’язок чинності контрактів (додаткових угод) з направленням чи ненаправленням їх примірників до державного органу, Фонд ДМУ напевне не сильно хвилює.  

Документи:
Лист ФДМУ щодо направлення протоколів


02.12.2020

Заява до Хмельницького апеляційного суду про визначення порядку виконання судового рішення по справі № 686/13480/20. 

Коментар:
Постановою апеляційного суду було закрите провадження у справі № 686/13480/20, а також,  скасоване рішення Хмельницького міськрайонного суду від 16.07.2020, яким Козачука О.І. було поновлено на роботі. При цьому, судом не було застосовано поворот виконання судового рішення. Оскільки, КЗпПУ не передбачає порядку та підстав звільнення працівника, поновленого на підставі судового рішення, в разі його скасування, виникає проблема у виконанні такого рішення суду. А тому, АТ «Хмельницькобленерго» звернулося до апеляційного суду із заявою про визначення порядку виконання постанови від 25.11.2020. 

Документи:
Заява до Хмельницького апеляційного суду про визначення порядку виконання судового рішення


27.11.2020

Відповідь Фонду ДМУ на звернення Товариства щодо необхідності проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та обрання нового складу Наглядової ради

Документи:
Лист ФДМУ щодо розгляду листа АТ «Хмельницькобленерго» від 26.10.2020 №2020-0513-4250


26.11.2020

Відповідь на лист Фонду ДМУ № 10-13-24013 від 25.11.2020

Коментар:
Своїм листом Товариство відмовило в наданні інформації та документів, оскільки звернення Фонду надійшло без документів, що підтверджують повноваження підписанта (Директора Департаменту внутрішнього аудиту), а також, без надання повного тексту наказу Фонду № 1892.

Документи:
Відповідь від 26.11.2020


26.11.2020

Лист Фонду ДМУ № 10-13-24013 від 25.11.2020 про надання інформації та документів у зв’язку із проведенням внутрішнього аудиту

Коментар:
Даним листом Фонд ДМУ повідомив Товариство про призначення позапланового аудиту діяльності на підставі наказу Фонду № 1892 від 25.11.2020, за темою: «Оцінка ефективності управлінської діяльності під час реалізації функцій керівника АТ «Хмельницькобленерго» за період 2019 рік – 9 місяців 2020 року.
Враховуючи, що Фондом ДМУ в лютому 2020 року ініційовано зміну керівника Товариства та в квітні 2020 року Наглядовою радою прийняте рішення про припинення повноважень Козачука О.І., виникають логічні запитання щодо необхідності проведення аудиту діяльності керівника, при тому, що аудиторський період охоплює значний проміжок часу після припинення його повноважень. Складається враження, що Фонд ДМУ намагається виправдати своє безпідставне управлінське рішення шляхом спотворення результатів внутрішнього аудиту. Очікувати на об’єктивність, неупередженість та можливість складення позитивного висновку за результатами аудиту мабуть  марно.

Документи:
Лист ФДМУ від 26.11.2020


25.11.2020

Постанова Хмельницького апеляційного суду по справі № 686/13480/20 за позовом Козачука О.І. до АТ «Хмельницькобленерго», за участю третіх осіб ФДМУ та Гапонова В.М., яким скасоване рішення Хмельницького міськрайонного суду від 16.07.2020, провадження у справі закрите.

Коментар:
Суд апеляційної інстанції закрив провадження у справі, так як, даний спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства, а за предметною юрисдикцією відноситься до господарського судочинства. При цьому, судом не вирішувалась справа по суті, будь-яка правова оцінка підставам та обставинам справи не надавалась.

Документи:
Постанова Хмельницького апеляційного суду


25.11.2020

Лист до Фонду державного майна України щодо направлення звіту про управління (звіту керівництва)

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


23.11.2020

Відповідь на запит Фонду державного майна України про надання конфіденційної інформації (відомостей про заробітну плату).

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


19.11.2020

Вимога до Фонду державного майна України щодо спростування недостовірної інформації, викладеної в листі ФДМУ від 30.10.2020 на запит Гапонова В.М.

Коментар:
Метою цього звернення було спростування недостовірної інформації, викладеної Фондом ДМУ в листі від 30.10.2020 № 10-17-22136 щодо відсутності рішень про укладення додаткових угод  до контрактів з членами Дирекції.

Документи:
Копія вимоги до Фонду державного майна України про спростування недостовірної інформації


16.11.2020

Відкритий лист Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» до Фонду ДМУ щодо вирішення існуючої проблеми, скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та обрання нового складу Наглядової ради

Документи:
Відкритий лист Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» до ФДМУ


06.11.2020

Скарга Уповноваженому ВРУ з прав людини щодо порушення ФДМУ вимог ЗУ «Про захист персональних даних»

Документи:
Скарга Уповноваженому ВР України з прав людини від Данилкова В.Д.
Скарга Уповноваженому ВР України з прав людини від Пилипенка А.О.


05-10.11.2020

Звернення членів Дирекції до Голови Наглядової ради Товариства щодо надання інформації

Документи:
Звернення до Голови Наглядової ради Товариства від Слободяна Р.О.
Звернення до Голови Наглядової ради Товариства від Петренка С.Л.
Звернення до Голови Наглядової ради Товариства від Ковальова С.І.


05-10.11.2020

Звернення членів Дирекції до Фонду Державного майна України щодо надання інформації

Документи:
Звернення до ФДМУ від Слободяна Р.О.
Звернення до ФДМУ від Петренка С.Л.
Звернення до ФДМУ від Ковальова С.І.


05.11.2020

Запити членів Дирекції Товариства до Фонду Державного майна України щодо причин поширення інформації з обмеженим доступом (персональних даних)

Документи:
Запит до ФДМУ від Данилківа В.Д.
Запит до ФДМУ від Пилипенка А.О.


04.11.2020

Звернення до Прем’єр-Міністра України щодо скасування розпорядження КМУ № 161-р від 26.02.2020

Коментар:
За весь період з моменту свого «призначення» Гапонов В.М. жодного разу навіть не вчинив спроби з’явитися на територію Товариства. Місце його перебування наразі невідоме, засоби контактів з ним у Товариства відсутні. Зазначене свідчить, що Гапонов В.М. не планує і не зацікавлений у здійснені реального управління Товариством. Мета цього звернення, продемонструвати керівництву держави, що їх ввели в оману, порекомендувавши до погодження «високоефективного менеджера».

Документи:
Звернення до Прем'єр-міністра України щодо скасування розпорядження КМУ № 161-р від 26.02.2020


30.10.2020

Лист ФДМУ щодо надання інформації на запит Гапонова В.М.

Коментар:
В той час, коли листи Товариства щодо дійсно важливих проблем діяльності ігноруються, запит Гапонова В.М. задовольняється. ФДМУ без жодних сумнівів надає відповіді від імені Наглядової ради Товариства та передає в розпорядження Гапонова копії документів, що містять персональну інформацію. Той факт, що зазначені документи не повинні перебувати у володінні ФДМУ, оскільки він не є їх стороною, а також, що подана інформація не відповідає дійсності (є недостовірною), автором відповіді до уваги не береться.

Документи:
Лист ФДМУ щодо надання інформації на запит Гапонова В.М.


28.10.2020

Звернення до Президента України щодо забезпечення проведення відбору кандидатів на посади незалежних директорів (членів) до складу Наглядової ради Товариства

Документи:
Звернення до Президента України


27.10.2020

Звернення до Голови Комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку щодо сприяння у виконанні ФДМУ вимог законодавства, скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів та обрання нового складу Наглядової ради Товариства

Документи:
Звернення до Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку


26.10.2020

Звернення до Прем’єр-Міністра України щодо проведення відбору кандидатів на незалежних членів Наглядової ради  та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Документи:
Звернення до Прем'єр-міністра України щодо відбору незалежних членів Наглядової ради


22.10.2020

Повідомлення СБУ, ДБР, ГПУ, РНБО, НАБУ про вчинення Гапоновим В.М. незаконних та протиправних дій, направлених на рейдерське захоплення державного підприємства

Документи:
Повідомлення голові СБУ
Повідомлення ДБР
Повідомлення ГПУ
Повідомлення РНБО
Повідомлення НАБУ
Повідомлення керівнику Хмельницької обласної прокуратури


21.10.2020

Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м.Хмельницькому, на підставі заяви Гапонова В.М., внесені відомості в ЄРДР та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020240000001161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 ККУ, що перебуває в провадженні слідчого СУ ТУДБР у м. Хмельницькому Олександра Лисюка

Коментар:
В кримінальному провадженні слідчим ДБР витребовуються всі правочини (господарські договори), що були укладені АТ «Хмельницькобленерго» за період з 2017 по 2020 рік.

Такі дії слідчого ДБР, що вчиняються на замовлення Гапонова В.М., здійснюютьсяз порушенням правил підслідності, перевищенням службових повноважень, процесуальних прав та направлені виключно на збір інформації на користь Гапонова В.М., а також, спрямовані на психологічний тиск і дестабілізацію діяльності виконавчого органу АТ «Хмельницькобленерго» та Товариства в цілому.

Документи:
Запит ДБР


19.10.2020

Хмельницьким окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі № 560/6263/20 про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій Дидюка В.І. 
Ухвалою суду від 19.10.2020 вжиті заходи забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь - яких питань до ЄДР, проводити реєстраційні дії відносно АТ «Хмельницькобленерго», щодо внесення змін до відомостей (в т.ч. щодо зміни членів виконавчого органу Товариства, зокрема Генерального директора чи виконуючого його обов`язки, підписантів і т.д.) на виконання рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 28.04.2020, закріпленого в протоколі №42

Документи:
Ухвала Хмельницького окружного адміністративного суду про відкриття провадження у справі № 560/6263/20
Ухвала Хмельницького окружного адміністративного суду по справі № 560/6263/20


19.10.2020

На адресу Голови Служби Безпеки України направлено повідомлення про вчинення Гапоновим В.М. незаконних та протиправних дій.

Документи:
Повідомлення голові СБУ


16.10.2020

Лист Гапонову В.М. про вчинення незаконних та протиправних дій.

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго» 


11.10.2020

Гапонов В.М. в черговий раз з моменту призначення його в.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» здійснив перетин контрольного пункту виїзду «Джанкой» з окупованої території Автономної Республіки Крим

Коментар:
За наявною інформацією Гапонов В.М. неодноразово відвідував окуповану територію АР Крим.
Мета та ціль таких візитів Гапонова В.М. дирекції АТ «Хмельницькобленерго» не відома. Відрядження до АР Крим Товариством також не оформлялись. Не виключається, що метою цих візитів є зустрічі Гапонова В.М. із замовниками його призначення на посаду керівника АТ «Хмельницькобленерго» та організаторами  злочинної схеми рейдерського захоплення Товариства.


30.09.2020

Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м.Хмельницькому, на підставі заяви Гапонова В.М., внесені відомості в ЄРДР по факту вчинення тиску на державного реєстратора працівниками правоохоронних органів (перевищення влади та службових повноважень) та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020240000001079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 ККУ, що перебуває в провадженні слідчого Другого СВ СУ ТУДБР у м.Хмельницькому Павла Михайлова

Коментар:
Вказане кримінальне провадження внесене в ЄРДР та здійснюється виключно на замовлення Гапонова В.М., при відсутності будь-яких достатніх та достовірних доказів, які б вказували на наявність кримінального правопорушення.

При цьому, слідчим Другого СВ СУ ТУДБР у м. Хмельницькому вчиняються процесуальні дії, які виходять за рамки Кримінально-процесуального кодексу України. Так, слідчим здійснюється допит осіб, які взагалі не мають будь-якого відношення до кримінального провадження, зокрема, викликаються та допитуються члени та керівник виконавчого органу Товариства, працівники Державної виконавчої служби, та інші особи; витребовуються документи, що абсолютно не стосуються події (протоколи Наглядової ради про призначення директорів, контракти, посадові інструкції, накази про призначення, звільнення та покладення виконання обов’язків членів Дирекції, трудові книжки та особові справи). Протоколи допиту оформляються з порушенням процесуальних вимог, через декілька днів після їх проведення, або взагалі не оформляються. В запитах та повістках слідчого зазначається різна кваліфікація кримінального правопорушення, в одних – ч.1 ст.365 ККУ, в інших – ч.2 ст.365 ККУ. Слідчим категорично не сприймаються і не беруться до уваги обставини та наявність порушень в діях державного реєстратора при вчиненні реєстраційної дії  № 16731070125000107 від 28.07.2020, а також наявність кримінального провадження № 12020245170000033 по даному факту.

Документи:
Лист до ДБР


24.09.2020

Лист Товариства до Фонду ДМУ щодо скликання позачергових Загальних зборів, з метою обрання нового складу Наглядової ради

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


15.09.2020

Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду залишене без змін рішення Господарського суду Хмельницької області від 03.06.2020 по справі № 924/344/20

Документи:
Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду по справі № 924/344/20


15.09.2020

Ухвалою Окружного адміністративного суду м.Києва відкрито провадження у справі № 640/21338/20 про визнання протиправним та скасування рішення Мінюсту від 02.09.2020

Документи:
Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі


02.09.2020

Колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора на підставі скарги Гапонова В.М. прийнято рішення про скасування реєстраційної дії Дидюка В.І. від 30.07.2020

Коментар:
Підставою для прийняття такого рішення стали пояснення державного реєстратора, надані на ім`я Гапонова В.М., щодо вчинення відносно реєстратора протиправних дій та тиску зі сторони працівників правоохоронних органів.

Вказані пояснення є лише спробою виправдати незаконну дію Дидюка В.І. від 28.07.2020 та відновити відомості в ЄДР щодо Гапонова В.М. При цьому, є незрозумілим, чому пояснення надані на ім`я Гапонова В.М., чому реєстраційна картка датована 08.07.2020, а реєстраційна дія вчинена 28.07.2020, чому скасувавши свою ж реєстраційну дію, Дидюк В.М. заявляє про неправомірність своїх дій.Відповідь на ці питання є очевидною, Дидюк В.І. та Гапонов В.М. є пов’язаними особами, між якими існують певні матеріальні зобов’язання, та які реалізують один злочинний намір.

При цьому, слава про «чорного» реєстратора Дидюка В.І. вже давно вийшла за межі Хмельницької області. Міністерством юстиції неодноразово приймалось рішення про позбавлення його реєстраційних повноважень. Колегія Мінюсту прийняла вказане рішення всупереч рішенню Хмельницького міськрайонного суду від 16.07.2020 року про поновлення Козачука О.І. на роботі;  незважаючи на оскарження реєстраційних дій Дидюка В.І. в судовому порядку, що є підставою для відмови в задоволенні скарги; ігноруючи ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду від 13.08.2020 року про зупинення дії рішення державного реєстратора Дидюка В.І. та заборону проводити будь-які реєстраційні дії відносно АТ «Хмельницькобленерго». До уваги також не взято, що по факту незаконних дій державного реєстратора здійснюється кримінальне провадження № 12020245170000033.

Вказане рішення Мінюсту оскаржується в судовому порядку.

Документи:
Наказ Міністерства юстиції України № 2992/5 від 02.09.2020


17.08.2020

Постанова Північно-Західного апеляційного господарського суду про скасування ухвали Господарського суду Хмельницької області від 18.06.2020 по справі № 924/641/20, якою були скасовані заходи забезпечення позову

Коментар:
Судом апеляційної інстанції встановлено та підтверджено правомірність і необхідність вжитих судом заходів забезпечення позову. Внаслідок задоволення судом апеляційної скарги Козачука О.І. та скасування ухвали суду від 18.06.2020, ухвала Господарського суду Хмельницької області від 02.06.2020 про забезпечення позову є чинною та законною.

Документи:
Постанова Північно-Західного апеляційного господарського суду про скасування ухвали Господарського суду Хмельницької області від 18.06.2020 по справі № 924/641/20


13.08.2020

Ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду по справі № 560/4272/20 вжиті заходи забезпечення позову шляхом: зупинення дії рішення державного реєстратора ЦНАП Красилівської райдержадміністрації Дидюка В.І. № 16731070125000107 від 28.07.2020 про зміну керівника юридичної особи та зміну складу підписантів юридичної особи - АТ «Хмельницькобленерго», до набрання законної сили рішенням у справі; заборони державним реєстраторам будь - яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь - яких питань до ЄДР, проводити реєстраційні дії відносно АТ «Хмельницькобленерго», щодо внесення змін до відомостей (в т.ч. щодо зміни членів виконавчого органу Товариства, зокрема Генерального директора чи виконуючого його обов`язки, підписантів і т.д.) на виконання рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 28.04.2020, закріпленого в протоколі №42

Документи:
Ухвала Хмельницького окружного адміністративного суду по справі № 560/4272/20


11.08.2020

Хмельницьким окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі № 560/4272/20 про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій Дидюка В.І.

Документи:
Ухвала Хмельницького окружного адміністративного суду у справі № 560/4272/20


10.08.2020

По факту незаконних дій державного реєстратора Дидюка В.І. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 12020245170000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 ККУ

Коментар:
Підрозділом дізнання Красилівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області проводиться досудового розслідування  вказаного кримінального провадження, правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч.1 ст.358 ККУ. Триває досудове розслідування.

Документи:
Повідомлення
Витяг з ЄРДР


30.07.2020

Державним реєстратором Дидюком В.І. було вчинено реєстраційну дію № 16739980126000107 по скасуванню помилково проведеної реєстраційної дії від 28.07.2020

Коментар:
Усвідомлюючи незаконність своїх дій, державним реєстратором Дидюком В.І. було скасовано свою ж реєстраційну дію від 28.07.2020, як помилкову.


28.07.2020

Лист до ФДМУ з повідомленням щодо прийняття Хмельницький міськрайонним судом рішення від 16.07.2020 про поновлення Козачука О.І. на роботі,  а також, відсутність Гапонова В.М.

Документи:
Лист «Хмельницькобленерго»


28.07.2020

Лист Гапонову В.М. про надання пояснень відсутності на роботі

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


28.07.2020

Державним реєстратором ЦНАП Красилівської райдержадміністрації Дидюком Василем Ігоровичем було проведено реєстраційну дію  № 16731070125000107 від 28.07.2020, а саме: внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, якою зареєстровано Гапонова В.М. керівником Товариства

Коментар:
Для вчинення реєстраційної дії Гапоновим В.М. було подано державному реєстратору Дидюку В.І. реєстраційну картку про внесення змін про керівника  АТ «Хмельницькобленерго» та протокол №42 рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 28.04.2020. При цьому, реєстраційну картку державному реєстратору Дидюку В.І. було подано ще 08.07.2020, яку він зловживаючи своїм посадовим становищем вніс до ЄДР  лише 28.07.2020.

Вказана реєстраційна дія була здійснена всупереч рішенню суду від 16.07.2020 про поновлення Козачука О.І. на роботі, застереження про яке було внесено в ЄДР, а також, наявності судової заборони, вжитої ухвалою Господарського суду Хмельницької області в порядку забезпечення позову, щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь - яких питань до ЄДР, проводити реєстраційні дії відносно АТ «Хмельницькобленерго», щодо внесення змін до відомостей (в т.ч. щодо зміни членів виконавчого органу Товариства, зокрема Генерального директора чи виконуючого його обов'язки, підписантів і т.д.) на виконання рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 28.04.2020, закріпленого в протоколі № 42.


16.07.2020

Хмельницьким міськрайонним судом по справі № 686/13480/20 винесено рішення, яким Козачука О.І. поновлено на роботі на посаді виконуючого обов`язки Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» з 28.04.2020, та в цій частині допущено негайне виконання рішення

Коментар:
Таким чином, рішенням суду Козачука О.І. поновлено на посаді виконуючого обов`язки Генерального директора з моменту прийняття рішення Наглядовою радою Товариства, тобто з 28.04.2020.

Документи:
Рішення Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/13480/20


10.07.2020

Лист Товариства до Фонду ДМУ щодо скликання позачергових Загальних зборів, з метою обрання нового складу Наглядової ради

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


10.07.2020

Рішення Хмельницького окружного адміністративного суду по справі № 560/2542/20, яким визнаний протиправним та скасований наказ Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 18.05.2020 №460/09 «Про задоволення скарги Фонду державного майна України від 29.04.2020»

Документи:
Рішення Хмельницького окружного адміністративного суду по справі № 560/2542/20


24.06.2020

Господарським судом Хмельницької області відкрито провадження у справі № 924/641/20 за позовом акціонера Товариства про визнання недійсним рішення Наглядової ради, оформлене протоколом від 28.04.2020 №42

Документи:
Ухвала Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/641/20


18.06.2020

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/641/20 скасовані заходи забезпечення позову

Коментар:
У зв’язку із поданими клопотаннями ФДМУ та Гапонова В.М. а також тиском ФДМУ на суд, було скасовано ухвалу про забезпечення позову. Ухвалу про скасування було оскаржено в апеляційному порядку.

Документи:
Ухвала Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/641/20


03.06.2020

Лист до ФДМУ щодо виконання протоколу № 42 від 28.04.2020

Коментар:
Вказаним рішенням суду встановлено незаконність заміни ФДМУ членів Наглядової ради, а також, неправомочність складу Наглядової ради, яким також приймалось рішення від 28.04.2020. А отже, незаконність рішення Наглядової ради, оформленого протоколом № 42 від 28.04.2020, є очевидною та беззаперечною.

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


03.06.2020

Господарським судом Хмельницької області по справі № 924/344/20 за позовом акціонера Товариства винесено рішення, яке залишене без змін постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 15.09.2020, про визнання недійсним рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», оформлене протоколом №40 від 20.03.2020

Коментар:
Вказаним рішенням суду встановлено незаконність заміни ФДМУ членів Наглядової ради, а також, неправомочність складу Наглядової ради, яким також приймалось рішення від 28.04.2020. А отже, незаконність рішення Наглядової ради, оформленого протоколом № 42 від 28.04.2020, є очевидною та беззаперечною.

Документи:
Рішення Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/344/20


02.06.2020

Господарським судом Хмельницької області по справі № 924/641/20 за заявою акціонера Товариства винесено ухвалу про забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР, проводити реєстраційні дії відносно АТ «Хмельницькобленерго», щодо внесення змін до відомостей (в т.ч. щодо зміни членів виконавчого орану товариства, зокрема Генерального директора чи виконуючого його обов`язки, підписантів і т.д.) на виконання рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 28.04.2020, закріпленого в протоколі №42

Документи:
Ухвала Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/641/20


01.06.2020

Хмельницьким міськрайонним судом по справі № 686/13480/20 винесено ухвалу про забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам вносити будь-які відомості та/або змін з будь-яких питань до ЄДР, проводити реєстраційні дії відносно АТ «Хмельницькобленерго», щодо внесення змін до відомостей Генерального директора чи виконуючого його обов`язки, підписантів

Документи:
Ухвала Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/13480/20


29.05.2020

На адресу Товариства надійшла копія протоколу № 42 від 28.04.2020

Коментар:
Протокол № 42 був надісланий Фондом ДМУ у зв’язку із проведенням перевірки Кабінетом Міністрів України за ініціативою Товариства.

Документи:
Лист ФДМУ


22.05.2020

Заява до ДБР про вчинення начальником Центрально-Західного міжрегіонального управління юстиції А. Буряченком кримінального правопорушення

Документи:
Заява АТ «Хмельницькобленерго»


18.05.2020

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький) прийнято рішення (наказ № 460/09) за результатами розгляду скарги ФДМУ, яким задоволено скаргу на дії державного реєстратора Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради Фольваркової О.І.

Коментар:
Цим рішенням Центрально-Західне управління юстиції намагалося сприяти ФДМУ та новопризначеному Гапонову В.М. внести зміни до ЄДР. Було розглянуто скаргу ФДМУ на дії державного реєстратора Фольваркової О.І., який вважав, що Фольваркова О.І. зумисне здійснює блокування ЄДР. Аргументи та доводи товариства під час розгляду до уваги не бралися і рішенням Колегії, мотивами його прийняття є ненадання представником товариства документу, що підтверджує його повноваження, скарга ФДМУ була задоволена. На підставі рішення Колегії було видано наказ.

Даний наказ був оскаржений до Хмельницького окружного адміністративного суду.

Рішенням суду від 10.07.2020 позов задоволений, наказ № 460/09 скасований.

Документи:
Заперечення «Хмельницькобленерго»
Наказ Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції № 460/06 від 18.05.2020 р.
Висновок Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 18.05.2020 р.


14.05.2020

Лист Товариства до Фонду ДМУ щодо скликання позачергових Загальних зборів, з метою обрання нового складу Наглядової ради

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


14.05.2020

Звернення Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України до Президента України щодо втручання в ситуацію щодо незаконних та протиправних дій по відношенню до АТ «Хмельницькобленерго»

Документи:
Звернення


06.05.2020

Повідомлення СБУ, НПУ, ГПУ, ДБР, НАБУ про вчинення Фондом ДМУ незаконних та протиправних дій

Документи:
Повідомлення голові СБУ
Повідомлення НПУ
Повідомлення генеральному прокурору України
Повідомлення ДБР
Повідомлення НАБУ


06.05.2020

Скарга Президенту України та КМУ щодо неправомірних дій

Документи:
Скарга Президенту України
Скарга КМУ


04.05.2020

На адресу Товариства повторно надійшов лист ФДМУ «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» із копією наказу Фонду № 351 від 28.02.2020.

Коментар:
Даний лист також не міг бути прийнятий як повідомлення про заміну членів Наглядової ради, оскільки вчинений з порушенням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «Хмельницькобленерго».

Документи:
Лист ФДМУ
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


30.04.2020

Відбулись річні Загальні збори АТ «Хмельницькобленерго», на які відповідно до ч.2 ст.32 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.16.2.4 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» було винесено питання про обрання членів Наглядової ради. У зв’язку з відсутністю голосування з даного питання, що призвело до необрання нового складу (нових членів) Наглядової ради, відповідно до ч.1 ст.53, п.11 Перехідних положень ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.17.6 Статуту АТ «Хмельницькобленерго», повноваження членів Наглядової ради припинені 30 квітня 2020 року, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів

Коментар:
ФДМУ проігнорував Загальні збори, оголошені на вимогу його ж вимогу рішенням Наглядової ради від 20.03.2020 (протокол №40) та не забезпечив явку повноважного представника. Вказані обставини призвели до припинення повноважень Наглядової ради та не обрання зборами нового складу Наглядової ради.

З моменту проведення Загальних зборів Наглядова рада не проводила жодного засідання. Внаслідок цього, Товариство фактично позбавлене можливості вирішувати питання фінансово-господарської діяльності, що входять до виключних повноважень Наглядової ради.

Неодноразові звернення Товариства до Фонду ДМУ щодо проведення позачергових зборів акціонерів ігноруються Фондом (звернення від 14.05.20, 10.07.20, 24.09.20).

Документи:
Протокол № 29 річних Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго»


29.04.2020

Головою Хмельницької обласної ради М.Загородним був направлений лист №642/01-15 голові ФДМУ Сенниченку Д.В. з проханням втрутитись та забезпечити в межах компетенції перегляд безпідставного та нелогічного кадрового рішення щодо зміни керівництва АТ «Хмельницькобленерго»

Документи:
Лист голови обласної ради


28.04.2020

Засідання Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», в складі неправомочних членів Наглядової ради – представників акціонера Держави Україна в особі Фонду державного майна України Божко Г.О. та Волкова-Кузіної С.Є., прийнято рішення про припинення виконання Козачуком О.І. обов’язків Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго», припинення його повноважень у складі дирекції Товариства та розірвання укладеного контракту № 718 від 16.09.2016, а також, обрання виконуючим обов’язки Генерального директора Товариства Гапонова В.М. та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним

Коментар:
Рішення Наглядової ради, оформлене протоколом № 42 від 28.04.2020 є незаконним та протиправним, прийнятим в складі недійсних членів Божко Г.О. та Волкової-Кузіної С.Є., оскількизазначені особи не набули повноважень членів Наглядової ради. Крім цього, Наглядовою радою, в особі представників ФДМУ, допущено звільнення керівника в період перебування у відпустці, що є грубим порушенням частини 3 статті 40 КЗпП України.Також, звільнення керівника підприємства з посади здійснено без погодження з головою Хмельницької обласної державної адміністрації, що є необхідною передумовою такого звільнення та порушенням вимог ч.2 ст. 36, ч.6 ст. 39 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»Більше цього, вказаний протокол не був направлений на адресу Товариства, його наявність приховувалась від громадськості, незважаючи на численні звернення Товариства, депутатів, адвокатів, журналістів та громадських організацій.

Оскарження рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», оформленого протоколом № 42 від 28.04.2020, є предметом багатьох судових проваджень, в тому числі за позовами акціонерів Товариства.

Документи:
Протокол засідання Наглядової ради № 42.


27.04.2020

Рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» (протокол № 41), в складі членів Наглядової ради – представників акціонера Держави Україна в особі Фонду державного майна України: Холоднової І.П., Єсипенко Л.М., Корнієнко А.Г., Павлюк Н.В.

Коментар:
Завдання на голосування членам Наглядової ради – представникам ФДМУ було оформлене та засідання Наглядової ради, як і засідання 20.03.2020, відбулося за участю Павлюк Н.В.

Дана обставина також свідчить про відсутність та невизнання ФДМУ події щодо заміни членів Наглядової ради.

Документи:
Протокол засідання наглядової ради № 41


22.04.2020

Лист до ФДМУ про розгляд звернення щодо заміни членів наглядової ради

Коментар:
Товариство повідомило ФДМУ про неможливість заміни членів Наглядової ради.

Документи:
Лист АТ «Хмельницькобленерго»


22.04.2020

На адресу Товариства надійшов лист Фонду державного майна України за підписом заступника Голови Ігнатовського С.Ю. «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» із копією наказу Фонду № 351 від 28.02.2020, відповідно до якого, вирішено замінити представників акціонера – Держави Україна в особі ФДМУ у складі Наглядової ради Павлюк Н.В. та Харіну Н.М. на Божко Г.О. та Волкову-Кузіну С.Є.

Коментар:
На момент отримання товариством повідомлення про заміну членів Наглядової ради, повноваження членів, яких пропонується замінити, вже були припинені. Відповідно повідомлення ФДМУ неможливо виконати і воно є таким, що порушує вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства».

Так, заміна члена наглядової ради (представника акціонера) допускається виключно в разі відкликання члена наглядової ради – представника цього ж акціонера та безумовно до моменту припинення його повноважень. Відповідно до п.1 ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства», припинення повноважень за бажанням члена наглядової ради та заміна члена наглядової ради, який є представником акціонера, є окремими, самостійними та взаємовиключними підставами припинення повноважень члена наглядової ради акціонерного товариства.

Аналогічна позиція викладена в листі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 № 28/01/22985, зокрема, що заміна члена наглядової ради – представника акціонера можлива виключно в період здійснення ним своїх повноважень.

Крім цього, рішення про заміну членів Наглядової ради прийняте ФДМУ всупереч  Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою КМ України від 10.03.2017 № 143, без проведення відбору та погодження КМУ кандидатур на ці посади.

Документи:
Лист ФДМУ
Лист НКЦПФР


21.04.2020

Розкриття особливої інформації про зміни складу посадових осіб емітента (припинення повноважень членів наглядової ради Павлюк Н.В. та Харіної Н.М.)

Коментар:
У зв`язку із спливом строку у 2 тижні та відсутності в цей період повідомлення ФДМУ про заміну членів Наглядової ради Павлюк Н.В. та Харіної Н.М., їх повноваження припинилися 20.04.2020 і на наступний робочий день Товариство здійснило розкриття особливої інформації.


06.04.2020

На адресу Товариства надійшли заяви членів Наглядової ради Павлюк Н.В. та Харіної Н.М. – представників акціонера – Фонду державного майна Українивід 01.04.2020 про припинення повноважень згідно п.1 ч.1 ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Коментар:
Відповідно до ч.1 ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 17.7.4. Статуту Товариства, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні. Отже, повноваження членів Наглядової ради Павлюк Н.В. та Харіної Н.М. будуть припиненими через два тижні з моменту надходження відповідних заяв, тобто, з 20.04.2020.


20.03.2020

Рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» (протокол № 40), в складі членів Наглядової ради – представників акціонера Держави Україна в особі ФДМУ: Холоднової І.П., Єсипенко Л.М., Корнієнко А.Г., Павлюк Н.В.

Коментар:
На засіданні Наглядової ради прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Завдання на голосування членам Наглядової ради – представникам ФДМУ було оформлене та засідання Наглядової ради відбулося за участю Павлюк Н.В., повноваження якої згідно наказу ФДМУ є нібито припиненими, а також без участі «замінених» членів Божко Г.О. та Волкової-Кузіної С.Є.

Дана обставина свідчить про невизнання ФДМУ того факту, що заміна членів Наглядової ради відбулася на підставі наказу і розуміння того, що заміна відбудеться в момент отримання Товариством відповідного повідомлення.

Документи:
Протокол засідання Наглядової ради № 40


28.02.2020

Наказ Фонду ДМУ № 351 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»

Коментар:
Наказом вирішено замінити представників акціонера – Держави Україна в особі ФДМУ у складі Наглядової ради Павлюк Н.В. та Харіну Н.М. на Божко Г.О. та Волкову-Кузіну С.Є.

Проте, відповідно до п.7 ст.53 ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Згідно п. 17.7.3. Статуту, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленням на адресу місцезнаходження Товариства.

Повідомлення про заміну членів Наглядової ради в порядку, визначеному Законом та Статутом на адресу Товариства не надходило. Про наявність наказу стало відомо лише 22.04.2020, після отримання повідомлення від ФДМУ.

Документи:
Наказ Фонду державного майна України № 351 від 28.02.2020 р.


26.02.2020

Розпорядження КМУ № 161-р «Про погодження призначення Гапонова В.М. виконуючим обов’язки генерального директора АТ «Хмельницькобленерго», яким КМУ погодився з пропозицією ФДМУ щодо погодження призначення Гапонова Валерія Миколайовича виконуючим обов'язки генерального директора АТ «Хмельницькобленерго»

Коментар:
Що стало підґрунтям та підставою для прийняття такого рішення, до цього часу залишається загадкою. АТ «Хмельницькобленерго» є стратегічним державним підприємством, успішною енергетичною компанією, лідером серед підприємств державного сектору економіки.Проте, саме з цією подією пов`язується виникнення конфлікту та початок захоплення підприємства.

При цьому, розпорядження КМУ щодо погодження призначення Гапонова В.М. виконуючим обов’язки генерального директора прийняте всупереч Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою КМУ від 03.09.2008 № 777, без проведення процедури конкурсного відбору.

Документи: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 161-р від 26.02.2020 р.


Ситуація, що склалась, неодноразово висвітлювалась в засобах масової інформації. Із точкою зору незалежних медіа Ви можете ознайомитись у розділі «ЗМІ про нас».

Наверх