Фонд державного майна України. Нічого нового…

Вже понад рік продовжується історія протистояння Товариства щодо незаконності та протиправності дій Фонду державного майна України.

Хронологія всіх подій завжди висвітлювалась Товариством, яке прагне публічності та законності не лише в діяльності органів управління компанії, а й у правовідносинах із іншими підприємствами, установами та організаціями, в тому числі, Фондом державного майна України, як органом управління корпоративними правами держави.

І хоча судовими рішеннями вже неодноразово визнано недійсними і незаконними управлінські дії та рішення Фонду державного майна України, в тому числі щодо спроби змінити менеджмент Товариства та призначити нового «високоефективного» керівника, Фонд не вчиться навіть на власних помилках.

Як вже неодноразово інформувалось в засобах масової інформації, рішення Наглядової ради Товариства, оформлені протоколами № 40 від 20.03.2020 та № 42 від 28.04.2020, прийняті членами Наглядової ради – представниками Фонду державного майна України за завданням (рекомендаціями) Фонду, визнані недійсними в судовому порядку внаслідок численних порушень законодавства України.

При цьому, з моменту засідання Наглядової ради 28.04.2020 майже рік не проводилось жодного засідання, незважаючи на необхідність вирішення численних питань, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, для забезпечення стабільної та ефективної діяльності компанії.

Більше цього, оскільки судовими рішеннями встановлено правомочність лише трьох членів Наглядової ради (2 з яких є представниками Фонду) із визначеного кількісного складу, виконавчий орган Товариства постійно ініціював перед Фондом держмайна питання обрання повного складу Наглядової ради, шляхом проведення позачергових Загальних зборів згідно ч. 5 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Що ж далі?!  Фонд мабуть зрозумів необхідність та важливість вирішення цього питання.

24 березня 2021 року Наглядовою радою Товариства, в складі двох повноважних членів – представників Фонду держмайна України, приймається рішення (протокол № 43) про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, в порядку, передбаченому п. 17.6., 17.7.6 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» та відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №  196. Крім цього, Наглядовою радою вирішені процедурні питання щодо підготовки до цих зборів, у тому числі, затверджено порядок денний, повідомлення про проведення Загальних зборів, визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право брати участь у Зборах, обрано Голову та Секретаря Зборів, членів реєстраційної та лічильної комісії, а також інші процедурні питання.

На перший погляд все чудово, проте не з точки зору Закону.

Так, після вчинення Товариством всіх необхідних дій та подачі до ПАТ «Національний депозитарій України» розпорядження Товариства про проведення позачергових Загальних зборів виникла проблема, що полягає у відсутності договору з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, який є обов’язковою передумовою для проведення Загальних зборів, а укладення якого відповідно до п. 24 Тимчасового порядку відноситься виключно до повноважень Наглядової ради. Такий договір Наглядовою радою Товариства не укладався, рішення про уповноваження чи делегування цього права виконавчому органу Товариства не приймалось.

Більше цього, пунктом 17.3. (підпункт 32) Статуту АТ «Хмельницькобленерго» визначено, що прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.

При прийнятті Наглядовою радою рішення від 24.03.2021 про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів питання щодо затвердження умов договору із ПАТ «НДУ» та встановлення розміру оплати послуг не вирішувалось.

І лише, 28.04.2021 о 9.00 на адресу Товариства надійшла електронна копія протоколу Наглядової ради № 45 від 27.04.2021 про обрання депозитарної установи, затвердження умов договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів та розміру оплати послуг, а також, уповноважено Козачука О.І. на укладення та підписання договору із ПАТ «НДУ» від імені Товариства.

При цьому, всі вищевказані дії (рішення) Наглядової ради у складі представників ФДМУ, вчинені з грубим порушенням норм Закону та перевищенням повноважень, наданих Наглядовій раді.

Адже, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12 та 15 частини другої цієї статті, зокрема: підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону.

Отже, Наглядова рада Товариства, при наявності дійсних повноважень лише трьох членів, має обмежене право приймати рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів лише для обрання повного складу Наглядової ради, та виключно із вказаних питань.

Дана норма Закону обмежує Наглядову раду в прийнятті інших рішень та вирішенні інших питань, а також вказує на неможливість дистанційного проведення Зборів, а виключно в загальному порядку, визначеному Законом, оскільки Тимчасовий порядок дистанційного проведення Зборів передбачає необхідність прийняття Наглядовою радою рішень, що не входять в межі визначених Законом повноважень.

Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення від 24.03.2021 про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів, а також, приймаючи рішення від 27.04.2021 про обрання депозитарної установи, затвердження умов договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів та розміру оплати послуг, а по суті Фонд держмайна України, який уповноважив своїх представників на прийняття цих рішень, діяли з перевищенням своїх повноважень та всупереч норм Закону, так як, рішення про обрання лічильної комісії, обрання депозитарної установи, погодження умов договору та розміру оплати не входить до повноважень Наглядової ради, визначених Законом.

Враховуючи викладене, керівник виконавчого органу відмовився використати надане йому Наглядовою радою право на укладення договору із депозитарієм та повідомив про факти численних порушень Фонд державного майна України.

Нічого нового! На жаль, вплинути на безглуздість, протиправність та незаконність дій Фонду держмайна поки ні Товариству, ні судовим та правоохоронним органам не вдається…

Наверх