Основа СУОП в АТ «Хмельницькобленерго» — ризикорієнтованість і солідарна відповідальність

АТ «Хмельницькобленерго» забезпечує розподіл електричної енергії, її облік, обслуговування та розвиток електромереж у Хмельницькій області. Для підвищення якості надання послуг споживачам підприємство вдосконалює виробничо-технічну базу, реконструює та будує виробничі об’єкті, електромережі.

Керівники компанії цінують кожного працівника, вони зацікавлені, щоб умови праці були безпечні та здорові. Політика компанії встановлює пріоритет забезпечення безпечних умов праці й збереження професійного здоров’я персоналу.

Для реалізації цієї політики компанія розвиває та вдосконалює систему управління охороною праці (СУОП) як ефективний інструмент керування виробничими ризиками.

file20180209134741632 file20180209134736241

Для реалізації завдань щодо безпеки і здорових умов праці в АТ «Хмельницькобленерго» створено Департамент охорони праці. У його складі є відділи оперативного контролю та методологічного забезпечення, кожен з яких має свій напрям роботи. Наразі у складі Департаменту охорони праці працює вісім фахівців.

Департамент ОП проводить моніторинг чинного законодавства, нормативних документів органів державної влади. Розроблено Типовий перелік нормативних актів з охорони праці, якими зобов'язані керуватися в роботі працівники АТ «Хмельницькобленерго» під час виконання своїх обов'язків. Створено електронну базу всієї необхідної документації з ОП, доступ до якої має кожен працівник компанії, що зменшує об'єм паперових носіїв інформації та робить більш мобільним документообіг.

Вагомий внесок у підтримання та функціонування СУОП роблять інженери з охорони праці відокремлених підрозділів компанії. Вони функціонально підпорядковані директору департаменту ОП, а адміністративно — директорам районів електричних мереж, у штаті яких перебувають. Це знижує ймовірність направомірного впливу на виконання їхніх службових обов’язків з боку керівників відповідних підрозділів.

ДОТРИМУЄМОСЬ СТАНДАРТІВ

IMG_5488З ініціативи роботодавця в АТ «Хмельницькобленерго» 16 липня 2019 року було проведено зовнішній сертифікаційний аудити системи управління на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Сетрифікацію проводили у міжнародній системі сертифікації «SIC».

Аудитори Інспекційного і Сертифікаційного Бюро ознайомилися і перевірили процеси та підрозділи компанії, зокрема:

 • діагностики електротехнічного обладнання;
 • забезпечення надійності розпоідлу електроенергії;
 • проведення внутрішніх аудитів;
 • аналіз функціонування системи управління з боку керівників;
 • екологічні аспекти та інші напрями.

Ретельна та неупереджена аудиторська перевірка допомогла компанії оцінити відповідність системи управління, ефективність взаємодії з усіма зацікавленими сторонами.

ЗГІДНО З ПОЛІТИКОЮ ВИЗНАЧАЄМО ЦІЛІ

Політика АТ «Хмельницькобленерго» у сфері якості, охорони праці, екологічного управління полягає в підвищенні рівня задоволеності споживачів, персоналу, постачальників, акціонерів та суспільства загалом за допомогою удосконалення системи ме­неджменту компанії з урахуванням вимог стандартів ISO 9001:2015,ISO 45001:2018, ДCТУ ISO 14001:2015 та впровадження фундаментальних концепцій Загаль­ного управління якістю (TQM).

Політику у сфері ОП розроблено на основі комп­лексної оцінки рівня небезпеки виробничих об’єктів за допомогою виявлення всіх небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для кожного об’єк­та, їх оцінки, аналізу різних варіантів і зниження ризику небезпечної ситуації.

Політика АТ «Хмельницькобленерго» у сфе­рі охорони праці полягає у:

 • підтриманні високої культури виробництва;
 • підвищенні рівня промислової безпеки за допо­могою забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництва, технологій та обладнання, використання досягнень науки і техніки;
 • проведенні навчання, професійної підготовки та підвищенні кваліфікації працівників з питань охорони праці;
 • соціальному захисті працівників, відшкодуванні шкоди особам, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві та профза­хворювань.

Підписує Політику генеральний директор АТ «Хмельницькобленерго». Він несе відповідаль­ність за її реалізацію. Мета Політики зрозуміла для всіх працівників компанії, що гарантує досягнення поставлених цілей.

Політику сформовано на основі стратегії розвитку АТ «Хмельницькобленерго», багаторічних планів робіт за всіма напрямами діяльності.

Документ щороку переглядають на засіданнях координаційної ради та, за потреби, на нарадах гене­рального директора, а також у разі зміни організацій­ної структури компанії чи інших змін у системі управ­ління, зокрема й змін у реєстрах ризиків та аспектів діяльності підприємства.

Після того, як генеральний директор підпише Політику, її копії вивішують на стендах, розміщують на сайтах, порталі АТ «Хмельницькобленерго», розсилають електронною поштою у структурні підрозділи.

На основі Політики координаційна рада АТ «Хмельницькобленерго» розробляє цілі компанії на плановий рік:

 • не допустити смертельного виробничого травма­тизму;
 • знизити виробничий травматизм за рахунок зниження рівня ризику;
 • досягти у працівників свідомої стійкої безпечної поведінки на виробництві.

Виконання Політики та цілей компанії щороку роз­глядають, аналізують і коригують для вдосконален­ня та отримання максимального ефекту. Повна й об’єктивна інформація щодо стану ОП дає змогу проводити ефективну профілактику виробничого трав­матизму.

ОЦІНЮЄМО РИЗИКИ

До системи оцінювання та керування виробни­чими ризиками АТ «Хмельницькобленерго» входять аналіз та оцінка ризиків, на основі чого розробляють і запроваджують певні заходи для доведення рівнів ризиків до оптимальних (прийнятних) значень.

Послідовність оцінки ризиків і подальшого керування ними:

 • ідентифікація небезпек;
 • визначення ймовірності настання нещасних випадків;
 • визначення рівня (ступеня) ризику;
 • визначення заходів і методів керування вияв­леними ризиками;
 • інформування про виявлені ризики.

До керування ризиками в підрозділах АТ «Хмель­ницькобленерго» залучають компетентних працівників шляхом обговорення, збирання інформації, участі в постійних робочих групах з визначення та оцінки ризиків.

Упродовж двох минулих років у компанії вдало­ся ідентифікувати фактично усі наявні на робочих місцях виробничі ризики. Це дуже працемістка робота. Наприклад, лише одне робоче місце елек­тромонтера з ремонту устаткування розподільчих пристроїв району електричних мереж має близько десяти потенційних небезпек з високими базовими ризиками травмування. У кожному такому підрозді­лі в середньому 50 робочих місць, які потребують ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, і майже кожне з них має 7-12 небезпек. В АТ «Хмельницьк­обленерго» функціонує близько 90 структурних підрозділів - уявіть, скільки посад, професій, видів робіт потребують вивчення, ідентифікації та оціню­вання ризиків!

Результати такої роботи фіксують у картках іден­тифікації небезпек та оцінки ризиків, з якими ознайомлюється персонал компанії, для професії чи посади якого ці карти розроблено. Загалом у компанії близько 1450 карт.

Із імовірними небезпеками та ризиками ознайом­люються й інші зацікавлені особи - відвідувачі та працівники підрядних організацій. Розроблено Пам’ят­ку відвідувача АТ «Хмельницькобленерго. Щоб поін­формувати відвідувачів підрозділів АТ «Хмельницьк­обленерго» про правила у сфері ОП, на інформацій­них стендах вивішують відповідні матеріали, розмі­щують попереджувальні знаки на території підприєм­ства, розмічають шляхи руху автотранспорту тощо.

Підрядні організації, які виконують роботи в під­розділах АТ «Хмельницькобленерго», перед початком виконання робіт на території відповідного підрозділу проходять вступний і первинний інструктажі, під час яких ознайомлюються з вимогами ОП, промисло­вої санітарії, протипожежної безпеки, наявними шкід­ливими й небезпечними чинниками виробництва та ймовірними ризиками.


Внутрішні корпоративні стандарти зі здоров’я та безпеки є обов’язковими й поширюються як на працівників АТ «Хмельницькобленерго», так і на інших осіб, які перебувають на території чи об’єктах компанії.


Процедура оцінки ризиків ураховує місце виконан­ня робіт, вид обладнання, умови праці, особливості професії та інше. Після ідентифікації небезпек визна­чають, наскільки велика ймовірність завдання шкоди та як цьому запобігти.

Ризики визначає той, хто організовує та безпосе­редньо виконує роботи на конкретному робочому місці. А усвідомлення ризиків на робочому місці й знання, як ними керувати, має вирішальне зна­чення для безпечної роботи. Тому для всіх праців­ників АТ «Хмельницькобленерго» проводять навчання з визначення ризиків на робочому місці. Тож кожен робить власний внесок у створення без­печних умов праці.

Працівники компанії в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, що відповідають чинним стандартам і перед­бачені нормами видачі спецодягу й спецвзуття. За самостійне прання спецодягу працівникам надається грошова компенсація.

Фахівці департаменту ОП провели аналіз, відбір і модернізацію спецодягу й засобів захисту, щоб пра­цівникам компанії було зручно користуватися ними та вони отримували оптимальний захист.

ПРОВОДИМО АУДИТИ

Департамент охорони праці багато працює над побудовою сучасної СУОП, розробив стратегію підвищення безпеки персоналу з урахуванням політики та цілей АТ «Хмельницькобленерго».

Аудит - важливий механізм ефективного функціо­нування СУОП АТ «Хмельницькобленерго». Так, крім комплексних та оперативних перевірок, департамент ОП проводить відповідно до річного графіку внутрішні аудити з дотримання вимог СУОП усіма підрозділа­ми компанії. Результати аудиту аналізують та врахо­вують під час розробки заходів для вдосконалення СУОП.

Для оперативної перевірки безпечного виконання робіт з ремонту та експлуатації електро­мереж виробничими бригадами працівники департаменту ОП виїжджають на місця роботи без попередження. Місця виконання робіт у діючих електроустановках визначають 6Р5-навігатором за допомогою геоінформаційної системи, на якій нанесено всі електричні мережі АТ «Хмельницьк­обленерго».

IMG_3437

ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

У другий робочий четвер кожного місяця в АТ «Хмельницькобленерго» проводять день охорони праці згідно із затвердженою річною програмою. Виконання планових робіт у цей день заборо­нено.

Напередодні дня ОП проводять нараду членів комі­сії з проведення днів ОП (затверджених наказом по АТ «Хмельницькобленерго») для оголошення програ­ми й тематики дня ОП та графіка виїзду. У комісії - весь керівний склад АТ «Хмельницькобленерго» (спеціалісти департаменту ОП, фахівці служб, відділів апарату управління, директори виконавчих дирекцій та їхні заступники).

Кожен член комісії в день ОП перевіряє пев­ний підрозділ, який йому не підпорядковується, з питань, що входять у програму, і в яких він є ком­петентним. За результатами дня ОП складають акти перевірки кожного підрозділу, проводять заключну нараду, обговорюють виявлені пору­шення, розробляють заходи, обирають методи впливу на порушників, складають наказ про результати проведення дня ОП. У наказі зазначають виявлені недоліки, порушників нормативних актів з ОП та заходи дисциплінарного впливу.

памятка_ХМРЕМ_ (2) (1)

МОТИВУЄМО ТА НАВЧАЄМО

file20160819151035431Однією з основних умов поліпшення стану ОП є солідарна відповідальність за це кожного пра­цівника й адміністрації підприємства.

У положенні про СУОП АТ «Хмельницькобленерго» закріплено розподіл функцій та обов’язків щодо дотримання вимог законодавства та стан­дартів з ОП кожного: від генерального директора до робітника. Виконання чи невиконання таких обов’язків тягне за собою певні заходи впливу - від заохочення до покарання.

Департамент ОП заохочує найкращих праців­ників АТ «Хмельницькобленерго», які у своїй ро­боті неухильно дотримуються вимог нормативних документів з ОП, беруть активну участь у заходах з підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.

Заохочення приурочують до професійного свя­та - Дня енергетика - та Всесвітнього дня охорони праці.

На базі навчально-курсового комбінату АТ «Хмельницькобленерго» в лютому 2019 року про­ведено навчання (підвищення кваліфікації) інже­нерів з ОП. Лекторами були представники Хмель­ницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф й Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхуван­ня України в Хмельницькій області. Під час спіль­них практичних занять з інженерами з ОП та елек­тромонтерами розподільчих мереж відпрацьовано навички організації й проведення робіт у діючих електроустановках та контролю за безпечним виконанням робіт. Усі слухачі успішно склали іспит.

file20180209134808663АТ «Хмельницькобленерго» організовує тема­тичні семінари-наради, круглі столи, екскурсії. Так, працівники Фонду соціального страхування України Хмельницької області відвідали навчаль­но-тренувальний полігон АТ «Хмельницькобленер­го», де мали змогу ознайомитися з порядком ор­ганізації та безпечного виконання робіт у діючих електроустановках із застосуванням спеціальної техніки та механізмів.

 

file20190426133100079Під час заходів до Всесвітнього дня охорони пра­ці фахівці з ОП компанії побували на Хмельницькій атомній електростанції. Ознайомилися з роботою обладнання на діючих моделях, представлених в інформаційному центрі ХАЕС, побачили роботу машинного залу енергоблоку № 2 та побували в залі повномасштабного тренажера енергоблоку № 1 у на­вчально-тренувальному центрі ХАЕС.

АТ «Хмельницькобленерго» щороку розробляє пла­ни комплексних організаційно-технічних заходів з ОП та визначає обсяг їх фінансування. До комплексних заходів з ОП також входить придбання засобів захи­сту, спецодягу і пристосувань.

ПІДВИЩУЄМО КУЛЬТУРУ ОП

Для профілактики травмування населення на облад­нанні АТ «Хмельницькобленерго», запобігання перебо­ям електропостачання та підвищення рівня поінформо­ваності про наслідки самовільного втручання в роботу електрообладнання, спеціалісти з ОП проводять роз’яснювальну роботу:

 • тематичні лекції, семінари, відкриті уроки для учнів та вихованців дошкільних, середніх загальноосвітніх та про­фесійно-технічних навчальних закладів області. Такі форми навчання допомагають дітям усвідомити небез­пеку електрики, навчитися розуміти попереджувальні плакати та знаки на обладнанні й безпечно поводитися поряд з енергооб’єктами;
 • в обласних і районних З МІ регулярно друкують статті на тему електробезпеки в побуті й поблизу повітряних та кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій;
 • у дошкільних і шкільних закладах освіти розміщують плакати та пам’ятки з профілактики травматизму серед населення;
 • питання безпечного поводження з електроенергією обговорюють на нарадах районних, міських, селищних і сільських рад;
 • на сайті АТ «Хмельницькобленерго» розміщено статті про електробезпеку та тематичні виступи фахівців у кор­поративній телепрограмі «Тиждень Енерго».

IMG-e360014c1f86a2bce7676b4fabc3e9ea-V file20181119163847715

КОНКУРСИ

Щоб привернути увагу суспільства, зокрема дітей та молоді, до небезпек і ризиків у сферах електробезпеки та ОП, в АТ «Хмельницькобленерго» щороку проводять конкурс дитячого малюнка «Родина енергетика». До участі запрошують дітей віком від 6 до 18 років. Пере­можців визначають у кожній віковій категорії. Диплома­ми й цінними подарунками нагороджують не тільки пе­реможців, а й усіх учасників конкурсу. Цього року його призовий фонд становив 10 000 грн. Найкращі роботи конкурсантів використовують для оформлення інфор­маційно-агітаційних матеріалів компанії.

АТ «Хмельницькобленерго» долучилося й до наго­родження переможців обласного етапу Всеукраїн­ського конкурсу «Охорона праці очима дітей», що проводило Управління Держпраці у Хмельницькій об­ласті. Серед 852 дитячих малюнків журі обрало най­кращі роботи. Приємно, що цього року переможцями визнано дітей працівників АТ «Хмельницькобленер­го» - Ольгу Корчун з Хмельницького (І місце у віковій групі від 6 до 10 років) та Марію Принаду з смт Чемерівці (III місце у віковій групі від 11 до 14 років).

6 file20180306161909310

Олег Козачук, в.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго»

Анатолій Міщук, директор департаменту охорона праці АТ «Хмельницькобленерго»

Фото з архіву підприємства

Науково-виробничий журнал «Охорона праці», № 12/2019 (306)

Наверх