Повідомлення про загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»!

Повідомляємо Вас, що позачергові  Загальні збори ПАТ «Хмельницькобленерго», призначені на 10 жовтня 2017 року, не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму для проведення зборів відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».  


До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» 

(код ЄДРПОУ 22767506),
місцезнаходження товариства:
Україна, вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький  Хмельницька обл., 29018

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго»!
 

  • Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
  • Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 10.10.2017 року, з 09 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин.
  • Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 10.10.2017 року об 11 годині 00 хвилин.
  • Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 04.10.2017 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
  2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
  3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
  4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  5. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
  6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З ПИТАНЬ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

1.1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:

- Кришталь Олександр Володимирович - голова комісії;

- Бондаренко Оксана Григорівна - член лічильної комісії;

- Пехота Павло Миколайович - член лічильної комісії;

- Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії;.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

3.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

3.2. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» на Приватне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», скорочене найменування з ПАТ «Хмельницькобленерго» на ПрАТ «Хмельницькобленерго».

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» на Приватне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго».

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря  позачергових загальних зборів Товариства підписати в новій редакції Статут ПрАТ «Хмельницькобленерго», затверджений позачерговими загальними зборами Товариства.

4.3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Хмельницькобленерго» в установленому законодавством порядку.

4.4. Вважати повноваження посадових осіб Товариства, обраних загальними зборами акціонерів, які відбулися 26.04.2017, чинними (із урахуванням зміни найменування Товариства) до моменту прийняття загальними зборами Товариства окремого рішення, або припинення їх повноважень у випадках передбачених законодавством України.

5. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

5.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

6.1.У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визнати таким, що втратило чинність Положення про відокремлений підрозділ район електричних мереж ПАТ «Хмельницькобленерго» з прив'язкою до 22-х районів електричних мереж.

6.2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визнати  таким, що втратило чинність Положення про відокремлений підрозділ Старосинявський цех централізованого ремонту ПАТ «Хмельницькобленерго».

6.3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визнати таким, що втратило чинність Положення про відокремлений підрозділ Лікувально-оздоровчий комплекс санаторій профілакторій «Яблуневий сад» ПАТ «Хмельницькобленерго».

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.hoe.com.ua.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства  (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Хмельницькобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, відділ корпоративного управління, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 30 хвилин  до 11 годин 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник відділу корпоративного управління Полоневич Лариса Михайлівна.

Телефон для довідок: (0382) 67-07-69, 78-78-46.


Повідомлення про внесення додаткового проекту рішення до питання № 7 порядку денного річних загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго" 26.04.2017 р.


Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго" 26.04.2017 р


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016р.


Повідомлення про відміну проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго», які скликалися на 27.04.2016р.


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 27.04.2016р.


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 27.04.2015р.


Інформація для акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” (12.10.2014р.)


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.04.2013р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 19.04.2012р.


Інформація для акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” (29.04.2011р.)


Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” від 16.03.2011р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 16.03.2011р.


Інформація про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 11.11.2010р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.03.2010р.

Наверх