Повідомлення про загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів АТ «Хмельницькобленерго»!

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори, що були скликані Наглядовою радою АТ «Хмельницькобленерго» на 28 квітня 2021 року, не можуть відбутися з причин неможливості забезпечити голосування акціонерів на них внаслідок порушень Наглядовою радою вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «Хмельницькобленерго».

Детально щодо ситуації.

Протягом 2020 року внаслідок дій Фонду державного майна України по заміні членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», які в подальшому були визнані судами незаконними та протиправними, а також внаслідок добровільного припинення повноважень деякими членами Наглядової ради, склад повноважних членів Наглядової ради зменшився до 3 осіб. В такому разі, відповідно до ч.5 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.17.7.6 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

Уникнути даної ситуації можливо було шляхом обрання на Загальних зборах, що були скликані на 30 квітня 2020 року, нового складу Наглядової ради. Проте, Фонд державного майна України, з незрозумілих причин не з’явився на ним же проініційовані збори, чим фактично зірвав їх проведення. За відсутності мажоритарного акціонера Загальні збори не мали кворуму для прийняття рішень з питань порядку денного.

Починаючи з осені 2020 року АТ «Хмельницькобленерго» неодноразово зверталося до Фонду державного майна України, Кабінету Міністрів України та комітетів Верховної Ради України з проханням ініціювати скликання позачергових Загальних зборів, на яких буде вирішено питання обрання нового складу Наглядової ради, оскільки відсутність повноважної Наглядової ради негативно впливає на діяльність підприємства.

24 березня 2021 року Наглядовою радою, у складі двох членів – представників Фонду державного майна України, було прийнято рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго». Голосування членів Наглядової ради здійснювалося на підставі рекомендацій, наданих Фондом державного майна України.

При цьому, незважаючи на достатність часу для вивчення ситуації та аналізу чинного законодавства, ні Фонд державного майна України, ні його представники – члени Наглядової ради не переймалися питанням пошуку законних та правильних шляхів проведення позачергових Загальних зборів і діяли виключно в зручному для себе форматі, перевищуючи свої повноваження та порушуючи вимоги законодавства.

Зокрема, Наглядова рада за ініціативою Фонду державного майна України вирішила проводити позачергові Загальні збори дистанційно. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, проведення загальних зборів дистанційно здійснюється Центральним депозитарієм (ПАТ «Національний депозитарій України») на підставі окремого договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів.

Такий договір, відповідно до п.24 Тимчасового порядку, укладається з Центральним депозитарієм особою, що скликає Загальні збори, тобто Наглядовою радою АТ «Хмельницькобленерго». Більш того, відповідно до пп.32 п.17.3 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, та встановлення розміру оплати її послуг належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада ні під час прийняття рішення про скликання Загальних зборів (24 березня 2021 року), ні в подальшому до дати початку голосування, не аналізувала вимоги Тимчасового порядку та Статуту АТ «Хмельницькобленерго» і не приймала рішень про укладення з Центральним депозитарієм договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів.

При цьому, Дирекція Товариства виконала всі дії, на вчинення яких у неї були повноваження і які є необхідними для проведення Загальних зборів. Проте, як і варто було очікувати, під час подачі розпорядження на проведення Загальних зборів, Центральний депозитарій повідомив АТ «Хмельницькобленерго», що без наявності окремого договору з дистанційного проведення загальних зборів, таке розпорядження не може бути прийнято до виконання, а отже голосування акціонерів з питань порядку денного не може розпочатися.

27 квітня 2021 року о 20.00 Наглядова рада приймає рішення про обрання депозитарної установи, затвердження умов договору із ПАТ «Національний депозитарій України» та уповноваження в.о. Генерального директора Козачука О.І. на підписання такого договору. Копія такого рішення була отримана АТ «Хмельницькобленерго» 28 квітня 2021 року о 9.00 (в останній день проведення Загальних збрів).

Під час прийняття вказаного рішення Наглядова рада свідомо та грубо порушила вимоги Закону України «Про акціонерні товариства». Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» у випадку, «якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12 та 15 частини другої цієї статті».

Маючи лише 3 (три) повноважних члени для скликання Загальних зборів, Наглядова рада, згідно процитованої вище норми має право приймати рішення виключно з обмеженого кола питань, а саме:

пп. 2 ч. 2 ст. 52 - «підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів»;

пп. 3 ч. 2 ст. 52 – «прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом»;

пп. 12 ч. 2 ст. 52 – «обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом»;

пп. 15 ч. 2 ст. 52 – «визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону».

Вирішення інших питань, включаючи затвердження умов договору з депозитарною установою, в ситуації, коли Наглядова рада не має необхідної кількості повноважних членів, до її компетенції не належить.

Будучи обізнаними про вказані обмеження, члени Наглядової ради за рекомендацією Фонду державного майна України, двічі порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та двічі голосують за прийняття рішень, що явно виходять за межі їх повноважень: 24 березня 2021 року обирають склад лічильної комісії та 27 квітня 2021 року затверджують умови договору з Центральним депозитарієм. Після чого вимагають від Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» виконання всіх дій по скликанню та проведенню Загальних зборів.

Враховуючи свідоме та явне порушення Наглядовою радою вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що в подальшому може призвести до визнання рішень Загальних зборів незаконними, а також положення ст. 19 Конституції України, Дирекцією АТ «Хмельницькобленерго» прийнято рішення утриматися від виконання незаконних рішень Наглядової ради та подальших неправомірних дій щодо організації дистанційного проведення Загальних зборів. Як наслідок, Центральний депозитарій та депозитарні установи не будуть приймати заповнені бюлетені від акціонерів АТ «Хмельницькобленерго».

На дату складення переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго», наданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 22.04.2021 загальна кількість акцій становить 134551360 штук, з них голосуючих - 133560909 штук.


Наверх