Дивіденди

Шановний  акціонере
ПАТ “Хмельницькобленерго”!

Повідомляємо  Вас,  що  рішенням  Наглядової  ради  ПАТ  "Хмельницькобленерго" від 07.07.2017 р. (протокол № 3)  визначено 20 липня 2017 року - датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по підсумках фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Також Наглядовою радою встановлено, що датою початку виплати дивідендів є дата складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, та термін виплати дивідендів до 26 жовтня 2017 року.

Відповідно до рішення  Загальних  зборів ПАТ  “Хмельницькобленерго”  від 26.04.2017 р.(протокол № 26):

  • На виплату дивідендів  спрямовується 50% (п'ятдесят відсотків) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Загальний розмір річних дивідендів затверджено в cумі 4 256 624,49 грн., що на одну акцію становить 0,03163568536 грн. 
  • Виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядовою радою визначено наступний порядок виплати дивідендів: 

  1. Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
  2. Центральний депозитарій переказує отримані від Товариства кошти на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв - кореспондентів з метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів Товариства.
  3. Депозитарна установа, у якій акціонер Товариства відкрив власний рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виплачує дивіденди такому акціонеру.
  4. Акціонери, які є нерезидентами і мають намір скористатися умовами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, повинні подати на адресу Товариства (вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький, 29018) виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резиденство (сертифікат податкового резиденства тощо).

Треба відмітити, що для переважної більшості акціонерів - фізичних осіб  ПАТ “Хмельницькобленерго” відкрито рахунки у цінних паперах в депозитарній установі ТОВ “УПР-ФІНАНС” (адреса: 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11, тел.: (044) 248-79-87), яку обрано  у встановленому порядку при дематеріалізації акцій. 

Оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам Товариства у вигляді дивідендів,  провадиться з дотриманням вимог Податкового кодексу України. Щодо фізичних осіб-акціонерів емітент при нарахуванні та виплаті дивідендів є податковим агентом та утримує ПДФО за ставкою 5%. Крім того, з 01 січня 2015 року дивіденди віднесено до переліку доходів фізичних осіб, з яких утримується військовий збір за ставкою 1,5%. Для юридичних осіб-нерезидентів при виплаті дивідендів - як доходу із джерелом походження з України справляється податок з доходів, які отримує нерезидент в Україні (податок на репатріацію) у розмірі 15%, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Телефони для довідок:  (0382) 78-78-46, 67-07-69  
Адреса: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А,  ПАТ “Хмельницькобленерго”.   

В.о. Генерального директора 
ПАТ "Хмельницькобленерго"                                                                   О.І.Козачук

17.07.2017 р. 
Наверх