Нова версія стандарту ISO 9001:2015. Нові вимоги до системи управління Товариством

Згідно з інформаційними документами Міжнародного Форуму з Акредитації IAF ID 9:2015 та IAF ID 10:2015, після опублікування нової версії стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» організаціям, сертифікованим на відповідність діючій версії ISO 9001:2008, буде наданий 3-річний період для переходу на нову версію стандарту.

Попередня версія стандарту вимагала документувати Політику, Цілі, Настанову у сфері якості, 6 обов’язкових методик і передбачити 22 форми записів. Нова версія містить прямі вказівки на 4 документи: Сфера застосування, Політика, Цілі, Виробничі інструкції, а також 21 раз вимагає зберігати документовану інформацію (записи).

Стандарт ISO 9000:2015 дає визначення задокументованої інформації, як інформації (та її носія), яку організація має контролювати та підтримувати в актуальному стані. Задокументована інформація може бути подана в будь-якому форматі та на будь-яких носіях і походити з будь-якого джерела.
 
Основними завданнями ISO 9001 є:
забезпечення впевненості зацікавлених сторін в здатності організації постійно надавати клієнтам відповідні товари та послуги;

підвищення задоволеність клієнтів.

У зв’язку з тим, що на здатність Товариства постійно постачати продукцію та надавати послуги, які задовольняють вимоги замовника, впливають або можуть впливати зацікавлені сторони, Товариство повинно визначити ці зацікавлені сторони та їх вимоги. Також Товариство повинно постійно здійснювати моніторинг і аналізування інформації про ці зацікавлені сторони та їхні відповідні вимоги.

Наведемо приклад зацікавлених сторін та їх вимог:
Зацікавлені сторони Потреби та очікування
 Споживачі  Якість, ціна, безперервне постачання електроенергії;
 Надання якісних супутніх послуг
 Власники/акціонери  Стала прибутковість; прозорість роботи
 Працівники Товариства  Комфортні та безпечні умови праці;
 Визнання і винагорода
 Постачальники і партнери  Взаємна фінансова зацікавленість і послідовність
 Суспільство  Дотримання законодавчих і нормативних вимог;
 Збереження і захист навколишнього середовища

Також були змінені і розширені вимоги до керівництва організації. Найвище керівництво повинне демонструвати своє лідерство та своє зобов’язання щодо системи управління якістю:
a) брати на себе відповідальність за результативність системи управління якістю;
b) забезпечувати розроблення політики у сфері якості та цілей у сфері якості та їх узгодженість зі стратегічним напрямком і середовищем організації;
c) забезпечувати інтегрування вимог системи управління якістю в бізнес-процеси організації;
d) сприяти використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення;
e) забезпечувати наявність ресурсів, потрібних для системи управління якістю;
f) інформувати персонал про важливість результативного управління якістю та відповідності виконуваної роботи вимогам системи управління якістю;
g) забезпечувати досягнення системою управління якістю запланованих результатів;
h) задіювати, скеровувати та заохочувати персонал до того, щоб він робив внесок у результативність системи управління якістю;
i) сприяти постійному поліпшуванню системи управління якістю;
j) підтримувати інших відповідних керівників для демонстрування лідерства в їх сферах відповідальності.

Варто наголосити, що перераховані вище вимоги стосуються керівників на усіх щаблях системи управління Товариства і відповідно до наданих їм повноважень.

Новим є визначення «Середовище організації». Тобто Товариство має визначити зовнішні та внутрішні фактори, які є важливими для досягнення мети, стратегічного напряму діяльності і які впливають на здатність досягати передбаченого результату в межах системи управління якістю. Фактори можуть бути визначені в розрізі правового, технологічного, ринкового, культурного, соціального та економічного середовища національного масштабу, тобто того, що прийнято називати бізнес-середовищем. Звичайно, ці фактори можуть бути як позитивними, так і негативними.

З метою проведення оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища Товариства планується запровадження загального інструменту аналізу — «SWOT-аналіз».

Сильні (Strengths) і слабкі (Weaknesses) сторони є факторами внутрішнього контексту об’єкта аналізу, (тобто тим, на що сам об’єкт здатний вплинути); можливості (Opportunities) і загрози (Threats) є факторами зовнішнього контексту (тобто тим, що може вплинути на об’єкт ззовні і при цьому не контролюється об’єктом).

Також новим є впровадження ризик-орієнтовного мислення в діяльність Товариства.

Ризик — це вплив невизначеності на діяльність організації, це позитивне або негативне відхилення від очікуваного, це стан нестачі навіть часткової інформації стосовно розуміння чи знання події, її наслідку чи ймовірності. Ризик — це вплив невизначеності, а будь-яка невизначеність може мати позитивний чи негативний впливи.

Поняття «ризик» в контексті ISO 9001 стосується невизначеності в досягненні цілей організації. Поняття «можливість» в контексті ISO 9001 стосується передбачення очікуваного і вихід за межі поставлених цілей. Визначення ризиків і можливостей є основою для підвищення результативності системи управління якістю, досягнення кращих результатів і запобігання негативним впливам. Нині в Товаристві ведеться розробка методики з визначення та оцінки ризиків і можливостей.

Варіанти реагування на ризики можуть охоплювати уникнення ризику, прийняття ризику з метою використання можливості, яку він дає, усунення джерела ризику, зменшення ймовірності настання наслідків, розділення ризику чи збереження ризику на основі поінформованого рішення.
Одна з ключових цілей системи управління якістю — діяти як запобіжний інструмент. Поняття запобіжної дії зазначено через використання ризик-орієнтованого мислення у формулюванні вимог до системи управління якістю.

Визначені можливості можуть зумовити застосування нових технологій, виробництво нової продукції чи розширення спектру надаваних послуг, виходу на нові ринки, залучення нових замовників, побудови нових партнерських стосунків та інших бажаних і дієвих засобів, щоб реагувати на потреби Товариства чи замовників.

Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник відділу управління якістю

 
Наверх